1. Công văn 9225/BCT-TCNL công bố Định mức tỷ lệ chi phí công tác Nghiệm thu đóng

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9225/BCT-TCNL
V/v công bố ĐM tỷ lệ chi phí công tác Nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình ĐZ & TBA

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam,
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia,
- Các Sở Công Thương.

Sau khi xem xét nội dung tờ trìnhsố 1456/TTr-NPT ngày 07 tháng 6 năm 2011 và văn bản giải trình bổ sung số 1607/NPT-QLĐT ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Tổng công ty Truyền tải điện quốcgia (NPT) về việc công bố định mức tỷ lệ chi phí công tác Nghiệm thu đóng điệnbàn giao các công trình đường dây và trạm biến áp, Bộ Công Thương có ý kiến nhưsau:

1. Công bố kèm theo văn bản nàydanh mục định mức tỷ lệ chi phí cho công tác Nghiệm thu đóng điện bàn giao cáccông trình đường dây và trạm biến áp tại Phụ lục kèm theo, thay thế định mức tỷlệ được ban hành tại quyết định số 1977/QĐ-NLDK ngày 27 tháng 7 năm 2004.

2. Không áp dụng định mức tỷ lệ chiphí công bố trên đối với các khối lượng công tác Nghiệm thu đóng điện bàn giaođã được nghiệm thu thanh quyết toán.

3. Căn cứ định mức tỷ lệ chi phíđược công bố trên đây, các Chủ đầu tư xem xét chịu trách nhiệm áp dụng, vậndụng định mức tỷ lệ để lập, phê duyệt dự toán chi phí cho công tác Nghiệm thuđóng điện bàn giao các công trình đường dây và trạm biến áp phù hợp với tìnhhình thực tế tại các công trình, đồng thời kịp thời đề xuất các nội dung cần bổsung, hiệu chỉnh khi cần thiết.

Việc thanh toán nghiệm thu thựchiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

ĐỊNH MỨC

TỶLỆ CHI PHÍ CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠMBIẾN ÁP
Ban hành kèm theo văn bản số 9225/BCT-TCNL ngày 05/10/2011

A. CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠMBIẾN ÁP TỪ 6 ĐẾN 35 KV:

1. Công trình Đường dây tải điện:

1.1. Trung áp:

- Xây dựng mới

Bảng 1

STT

Chiều dài tuyến đường dây L (km)

Định mức tỷ lệ %
(so với giá trị dự toán xây lắp trước thuế)

1

L ≤ 5

1,90

2

5 < l=""><>

1,60

3

15 ≤ L <>

0,80

4

30 ≤ L <>

0,60

5

L ≥ 50

0,40

- Đường dây cải tạo, nâng cấp: Ápdụng định mức tỷ lệ tại Bảng 1 với hệ số điều chỉnh kđc= 1,5.

1.2. Hạ áp: Áp dụngtỷ lệ định mức tại Bảng 1 với hệ số điều chỉnh kđc= 1,4.

1.3. Đường cáp ngầm:

a. Trung áp:

Bảng 2

STT

Chiều dài tuyến cáp ngầm L (km)

Định mức tỷ lệ %
(so với giá trị dự toán xây lắp trước thuế)

1

L ≤ 5

0,54

2

L > 5

0,50

b. Hạ áp: áp dụng định mức tỷ lệBảng 2 nhân với hệ số điều chỉnh kđc= 1,5.

2. Công trình Trạm biến áp:

2.1. Trạm biến áp trung gian:

a. Đối với trạm xây dựng mới:

Bảng 3

STT

Dung lượng TBA
S (MVA)

Định mức tỷ lệ %
(so với giá trị dự toán xây lắp trước thuế)

1

S ≤ 1

2,10

2

S ≤ 1,6

1,89

3

S ≤ 2

1,60

4

S > 2

1,45

b. Đối với trạm biến áp cải tạo, mởrộng:

- Trạm biến áp mở rộng bổ sung thêmmáy biến áp, bổ sung thêm thiết bị, không xây dựng thêm các hạng mục khác: Ápdụng định mức tỷ lệ tại Bảng 3 nhân với hệ số điều chỉnh kđc = 1,2.

- Trạm biến áp mở rộng thay máybiến áp, có hoặc không thiết bị kèm theo, hạng mục công nghệ kèm theo có khốilượng tương đương như công trình mới: Áp dụng các tỷ lệ định mức tại Bảng 3nhân hệ số điều chỉnh kđc= 4.

2.2. Trạm biến áp phân phối:

a. Xây dựng mới:

Bảng 4

STT

Dung lượng trạm biến áp
S (KVA)

Định mức tỷ lệ %
(so với giá trị dự toán xây lắp trước thuế)

1

S ≤ 50

7,20

2

50 < s="" ≤="">

4,05

3

180 < s="" ≤="">

2,70

4

400 < s="" ≤="">

1,80

Ghi chú: Trạm biến áp cócông suất lớn hơn > 750 kVA, áp dụng tỷ lệ như trạm biến áp trung gian tươngứng.

b. Trạm biến áp cải tạo mở rộng:

+ Trạm biến áp cải tạo thay MBA,các vật tư thiết bị và hạng mục công nghệ kèm theo có khối lượng tương đươngnhư công trình xây dựng mới: Áp dụng quy định tại Bảng 4.

+ Trạm biến áp chỉ thay MBA và mộtsố vật tư thiết bị nhỏ lẻ, không thay đổi lớn đến kết cấu và các vật tư thiếtbị khác của trạm: Áp dụng tỷ lệ định mức quy định tại Bảng 4 nhân với hệ sốđiều chỉnh kđc= 3,5.

B. CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠMBIẾN ÁP TỪ 110KV ĐẾN 500KV:

1. Công trình Trạm biến áp:

1.1. TBA xây dựng mới:

Bảng 5

STT

Dung lượng TBA
S (MVA)

Định mức tỷ lệ %
(so với giá trị dự toán xây lắp trước thuế)

1

16 < s="" ≤="">

1,35

2

25 < s="" ≤="">

1,17

3

40 < s="" ≤="">

1,08

4

63 < s="" ≤="">

0,90

5

125 < s="" ≤="">

0,72

6

250 < s="" ≤="">

0,63

7

450 < s="" ≤="">

0,60

8

S > 600

0,57

1.2. TBA cải tạo, mở rộng,nâng công suất:

Áp dụng định mức tỷ lệ tại Bảng 5và nhân với hệ số điều chỉnh kđc = 3,0.

1.3. Các trường hợp khác:

a. Đối với trạm cắt có quy mô tươngtự trạm biến áp: Áp dụng định mức tỷ lệ tại Bảng 5 với mức dung lượng máy biếnáp tương ứng thấp nhất cho cấp điện áp trạm cắt.

b. Đối với trạm bù độc lập có quimô tương tự trạm biến áp: Áp dụng định mức tỷ lệ tại Bảng 5 với mức dung lượngmáy biến áp tương ứng dung lượng bù.

c. Đối với các ngăn máy biến áp,ngăn đường dây: Chi phí công tác nghiệm thu đóng điện bàn giao đã được xác địnhcùng với dự án (công trình) có ngăn thiết bị kèm theo.

1.4. Trạm biến áp hợp bộ kín(trạm GIS): Chi phí công tác nghiệm thu đóng điện bàn giao lập dự toánriêng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đường dây tải điện:

2.1. Xây dựng mới:

a. Đường dây tải điện trên không, 1mạch:

Bảng 6

STT

Chiều dài tuyến đường dây
L (km)

Định mức tỷ lệ %
(so với giá trị dự toán xây lắp trước thuế)

Điện áp (kV)

110

220

500

1

L ≤ 5

0,780

0,460

0,410

2

5 < l="" ≤="">

0,520

0,320

0,220

3

15 < l="" ≤="">

0,440

0,240

0,130

4

25 < l="" ≤="">

0,370

0,170

0,100

5

35 < l="" ≤="">

0,340

0,160

0,080

6

50 < l="" ≤="">

0,300

0,150

0,070

7

75 < l="" ≤="">

0,260

0,140

0,060

8

100 < l="" ≤="">

0,250

0,130

0,050

9

150 < l="" ≤="">

0,230

0,120

0,045

10

200 < l="" ≤="">

0,220

0,100

0,036

11

L > 250

0,160

0,080

0,027

b. Đường dây tải điện trên khôngnhiều mạch, có phân pha (hoặc không phân pha) trên 1 hàng cột:

- Đường dây tải điện trên khôngnhiều mạch (2, 3 và 4 mạch) có phân pha (hoặc không phân pha) trên một hàng cộtcó cùng cấp điện áp: Áp dụng định mức tỷ lệ qui định tại Bảng 6.

- Đường dây tải điện trên khôngnhiều mạch (2 mạch, ≥ 3 mạch) có phân pha (hoặc không phân pha) trên 1 hàng cộtkhác cấp điện áp: Áp dụng định mức tỷ lệ qui định tại Bảng 6 để xác định mức tỷlệ nội suy từ định mức tỷ lệ các cấp điện áp tương ứng.

2.2. Đường dây cải tạo nângcấp:

Khi cải tạo nâng cấp đường dây tảiđiện trên không (1; 2; 3 và 4 mạch; có phân pha; hoặc không phân pha) trên mộthàng cột có cùng cấp điện áp: Áp dụng định mức tỷ lệ qui định tại Bảng 6 vànhân với hệ số điều chỉnh kđc= 1,5. Trường hợp khác cấp điện áp vậndụng cách xác định như nêu trên.

2.3. Đường dây cáp đi cápngầm dưới đất: Chi phí công tác nghiệm thu đóng điện bàn giao được lậpdự toán riêng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Công văn 5708/VPCP-CN báo cáo tình hình chất lượng và công tác nghiệm thu Nhà nước công trình đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5708/VPCP-CN
V/v Báo cáo tình hình chất lượng và công tác nghiệm thu Nhà nước công trình đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét Báo cáo của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (văn bản số 1858/HĐNTNN ngày 28 tháng 08 năm 2007) về tình hình chất lượng và côngtác nghiệm thu Nhà nước công trình đường Hồ Chí Minh, giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Giao Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng khẩn trương nghiệm thu công trình đường Hồ Chí Minh, giai đoạn 1, đoạn Thạch Quảng (Thanh Hóa) - Ngọc Hồi (Kon Tum).

- Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc hoàn thành các đoạn đường còn lại của công trình đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1 (như báo cáo của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng nêu tại văn bản trên), để sớm nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Ban QLDA đường Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN , các PCN: Văn Trọng Lý,
Trần Quốc Toản, các Vụ: KG, ĐP, TH, TTBC,
Website CP;
- Lưu: VT, CN (3).18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

3. Công văn 50/BXD-KTXD vướng mắc trong nghiệm thu, thanh toán

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 50/BXD-KTXD
V/v: vướng mắc trong nghiệm thu, thanh toán.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Ban quản lý Tiểu dự án Kẻ Gỗ

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 50/DAKG ngày 08/3/2010Ban quản lý Tiểu dự án Kẻ Gỗ về vướng mắc trong nghiệm thu, thanh toán. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc áp dụng đơn giá đào đắp đất phải tương ứng với cấpđất đá, loại phương tiện vận chuyển và cự ly vận chuyển;

2. Việc thanh toán hợp đồng phải căn cứ vào nội dung hợpđồng được ký kết và quy định pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Với nội dung trên, Ban quản lý Tiểu dự án Kẻ Gỗ tổ chức thựchiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp& Phát triển nông thôn;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

4. Công văn 4722/CT-TTHT lập hóa đơn nghiệm thu quyết toán công trình với chủ đầu tư Hà Nội 2017

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4722/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng
(Đ/c: Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
MST: 3500101107

Trả lời công văn số 184/HĐQT-DIC Corp ngày 07/09/2016 và công văn bổ sung hồ sơ số 213/HĐQT-DIC Corp ngày 17/10/2016 của Tổng công ty CP đầu tư phát triển xây dựng (sau đây gọi là Tổng Công ty), Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ) như sau:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng đ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng đ cho, biếu, tặng, trao đi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyn nội bộ, tiêu dùng nội bộ đ tiếp tục quá trình sản xuất).

…”

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

+ Tại Khoản 2.10 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2.10. Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hóa đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao. Hóa đơn GTGTphải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT. Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công tnh XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán.”

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời về mặt nguyên tắc như sau:

Trường hợp Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (có trụ sở chính tại tỉnh BàRịa-Vũng Tàu) ký hợp đồng với chủ đầu tư là Công ty xâydựng số 1 để thi công phần hoàn thiện thuộc hạng mục công trình khu nhà ở caotầng cao cấp tại Ngọc Khánh- Ba Đình- Hà Nội, sau đó Tổng Công ty cổ phầnđầu tư phát triển xây dựng ủy quyền cho Chi nhánh Công ty đầu tư phát triển xâydựng tại Hà Nội thực hiện công trình trên thì khi Tổng Công ty nghiệm thu, quyếttoán công trình với chủ đầu tư, Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựngcó trách nhiệm lập hóa đơn đối với giá trị khối lượng hoàn thành cho chủ đầu tưtheo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ vớiCơ quan thuế nơi đơn vị đóng trụ sở để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng Công ty được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa VũngTàu (để phối hợp);
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra thuế số 6;
- Phòng Kê khai& KTT.
-Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

5. Công văn 4465/VPCP-KTN triển khai thi công nghiệm thu chất lượng công trình 2016

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4465/VPCP-KTN
V/v tình hình triển khai thi công, nghiệm thu và chất lượng các công trình do Hội đồng NTNN tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2015.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Hội đồng nghiệm thu nhà nướccác công trình xây dựng.

Về đề nghị của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng (Báo cáo số 10/BC-HĐNTNN ngày 04 tháng 02 năm 2016) về việcbáo cáo tình hìnhtriển khai thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng và chất lượng các công trình do Hội đồng nghiệm thu nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2015,Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Báo cáo tình hình triển khai thi công, nghiệmthu đưa vào sử dụng và chất lượng các các công trình do Hội đồng nghiệm thu nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệmthu năm 2015 của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng trình Thủtướng Chính phủ tại văn bản nêu trên.

2. Đối với các công trình chưa đủ điều kiện chấp thuậnnghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu nhà nước tiếp tục theo dõi, kiểm tra đối vớicác công trình Đại lộ Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh, công trình Thủy điệnSông Tranh 2 và công trình Thủy điện Nậm Chiến. Đồng thời kiểm tra, đánh giácác hạng mục công trình cầu Cửa Đại và giao lại cho Ủy ban nhân dân tỉnh QuảngNam kiểm tra, nghiệm thu theo quy định.

Đối với công trình Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Quốc lộ 3 mớiđoạn Hà Nội - Thái Nguyên, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi, kiểm tra vànghiệm thu theo quy định. Các địa phương có công trình đường Hồ Chí Minh, đườngTrường Sơn Đông đi qua phải có biện pháp chống tái lấn chiếm, vi phạm hành langan toàn đường và tổ chức quy hoạch xây dựng các khu dân cư dọc tuyến đường.

Đối với các công trình Nhà máy Nhiệt điện, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại văn bản số 7898/VPCP-KTN ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Văn phòngChính phủ.

3. Hội đồng nghiệm thu nhà nước tiếp tục thực hiệnnghiệm thu, kiểm tra đối với các công trình chưa hoàn thành (Mục I của Phụ lụcII kèm theo Báo cáo số 10/BC-HĐNTNN ngày 04 tháng 02 năm 2016) và cho phép triểnkhai thi công đối với các công trình đề xuất mới (các công trình số: 1, 2, 3,4, 6, 7, 9, 14, 15 và 16 trong Mục II của Phụ lục II kèm theo Báo cáo số 10/BC-HĐNTNN ngày 04 tháng 02 năm 2016).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức biết, thực hiện./.


- Như trên; Bộ XD; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

6. Công văn 2949/BXD-HĐXD năm 2014 thẩm tra thiết kế nghiệm thu công trình xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2949 /BXD-HĐXD
V/v Giải đáp vướng mắc về công tác thẩm tra thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Sở Công thương thành phốHồ Chí Minh.

Bộ Xây dựng đã nhận Công văn số 10198/SCT-KHTC ngày 13/10/2014 của Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh vềtriển khai công tác thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xâydựng theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lýchất lượng công trình, Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Bảng II.1 Phụ lục1 của Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chitiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì các côngtrình: Nhà máy chế biến sữa, nhà máy giết mổ gia súc, nhà máy xử lý sản phẩmgia cầm, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi… được nêu trong Văn bản số10198/SCT-KHTC ngày 13/10/2014 là các loại công trình công nghiệp.

Về việc một số đơn vị liên hệ đềnghị Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh thẩm tra thiết kế và kiểm tra côngtác nghiệm thu các công trình công nghiệp như đã nêu ở trên nếu là công trìnhtừ cấp II trở xuống (trừ các công trình do Bộ trưởng Bộ Công thương quyết địnhđầu tư) và Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh có đủ năng lực thực hiện thìđược thẩm tra thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,để Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thực hiện theo quy trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD TPHCM (để biết);
- Lưu: VT, HĐXD (NVV - 5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

7. Công văn 2048/HĐNTNN-GĐ nghiệm thu công trình Cung thi đấu điền kinh trong nhà (Indoor Game) hoàn thành vào sử dụng

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2048/HĐNTNN-GĐ
V/v: Nghiệm thu công trình Cung thi đấu điền kinh trong nhà ( Indoor Game) hoàn thành vào sử dụng.

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội

Công trình Cung thi đấu điền kinh trong nhà đã được khánhthành trong khi chủ đầu tư là Quý Sở chưa báo cáo Hội đồng nghiệm thu Nhà nướcđể có văn bản chấp thuận đưa công trình vào khai thác sử dụng, bởi vậy Hội đồngnghiệm thu Nhà nước có ý kiến nhắc nhở Quý Sở phải thực hiện đầy đủ trách nhiệmcủa chủ đầu tư trong việc nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng nhưsau:

1. Công trình Cung thi đấu điền kinh trong nhà là công trìnhcông cộng thuộc đối tượng bắt buộc thực hiện kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiệnđảm bảo an toàn chịu lực trước khi đưa vào sử dụng theo quy định tại khoản 8Điều 1 Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ vềQuản lý chất lượng công trình xây dựng. Nhưng do công trình này được Hội đồngnghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng tổ chức kiểm tra theo yêu cầu củaThủ tướng Chính phủ nên không phải chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịulực.

Tuy vậy, chủ đầu tư cũng đã thuê tổ chức thực hiện chứngnhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực thì chủ đầu tư phải căn cứ vào Giấychứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực do tổ chức này cấp để làm căncứ đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại điểm a khoản 3 mục II Thông tưsố 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng “ Hướng dẫn kiểm tra, chứngnhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chấtlượng công trình xây dựng”.

Hiện tại tổ chức này chưa cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiệnđảm bảo an toàn chịu lực cho chủ đầu tư.

2. Quý Sở có trách nhiệm tổ chức thành lập Hội đồng Nghiệmthu cơ sở để nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Kết quả nghiệmthu này phải được lập thành Biên bản và phải được Chủ tịch và các thành viêncủa Hội đồng ký.

Hội đồng nghiệm thu cơ sở cần kiểm tra và nghiệm thu việckhắc phục các tồn tại trong việc xây dựng công trình Cung thi đấu điền kinhtrong nhà nêu tại Phụ lục kèm theo Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa côngtrình vào sử dụng ngày 18/9/2009 và tại văn bản số 7395/SXD-GĐCL ngày 22/9/2009của Quý Sở gửi BQLDA và các nhà thầu có liên quan.

3. Sau khi Hội đồng nghiệm thu cơ sở nghiệm thu công trình,chủ đầu tư báo cáo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước để có văn bản chấp thuận đưacông trình vào khai thác sử dụng, các văn bản bao gồm:

a) Báo cáo của Chủ đầu tư và các bên có liên quan về chấtlượng công trình và công tác quản lý chất lượng công trình, trong đó giải trìnhvề những kiến nghị nêu tại văn bản số 1252 HĐNTNN-GĐ ngày 26/6/2009, văn bản số1439 HĐNTNN-GD ngày 15/7/2009 và văn bản số 1926/HĐNTNN-GĐ ngày 09/9/2009 củaHĐNTNN;

b) Các phụ lục ghi nhận danh mục các tồn tại về chất lượng(nếu có) hoặc các điều kiện chi tiết trong trường hợp chủ đầu tư đồng ý nghiệmthu có điều kiện.

Thời gian còn lại không nhiều, chủ đầu tư cần khẩn trươngthực hiện các việc nêu trên để kịp đưa công trình vào phục vụ Indoor Game theocác quy định của pháp luật và kế hoạch.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân-Chủ tịch HĐNTNN (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh;
- UBND thành phố Hà Nội ( để chỉ đạo)
- Bộ Văn hóa, Thể theo và Du lịch ( để phối hợp kiểm tra)
- Ban QLDA (để thực hiện)
- Tổ trưởng Tổ chuyên gia
- Lưu: VP, TTHĐNTNN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
GS.TSKH Nguyễn Văn Liên

8. Công văn 35/BXD-KTXD 2019 về nghiệm thu thanh toán công trình xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/BXD-KTXD
V/v giải đáp câu hỏi của ông Phạm Thế Ba về nghiệm thu thanh toán công việc xây dựng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Ông Phạm Thế Ba

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4753/VPCP-ĐMDN ngày 01/6/2019 của Cổng thông tin điện tử Chính phủ về việc trả lời câu hỏi của ông Phạm Thế Ba đề nghị hướng dẫn về nghiệm thu thanh toán công trình xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng được thực hiện theo quy định của hợp đồng đã ký và quy định pháp luật về hợp đồng xây dựng.

Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổng hợp trả lời cho ông Phạm Thế Ba theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- TTr Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN
- Lưu: VT, KTXD(PA).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

9. Công văn 5203/VPCP-KTN đàm phán điều kiện nghiệm thu gói thầu EPC

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5203/VPCP-KTN
V/v đàm phán các điều kiện nghiệm thu gói thầu EPC của Dự án DAP Hải Phòng

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 5738/BCT-HC ngày28 tháng 6 năm 2011), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4641/BKHĐT-QLĐT ngày 15 tháng 7 năm 2011), Khoa học và Công nghệ (công văn số 1655/BKHCN-ĐTG ngày 18 tháng 7 năm 2011), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(công văn số 3565/BNN-HTQT ngày 13 tháng 7 năm 2011), Hội đồng nghiệm thu Nhànước các công trình xây dựng (công văn số 25/HĐNTNN ngày 12 tháng 7 năm 2011)về kết quả đàm phán các điều kiện nghiệm thu gói thầu EPC của Dự án DAP HảiPhòng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc nghiệm thu gói thầu EPC dự ánDAP Hải Phòng như đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn nêu trên.

2. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tiếpthu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan, xử lý các tồn tại để nhà máy vàohoạt động có hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương và cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Các Vụ: TH, KTTH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4). K 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

10. Công văn 6161/BGD&ĐT-GDTrH hướng dẫn nghiệm thu sử dụng thiết bị dạy học lớp 10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6161/BGD &ĐT-GDTrH
V/v Hướng dẫn nghiệm thu và sử dụng TBDH lớp 10

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2006

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh,thành phố

Để thực hiện tốt công tác thiết bị giáo dục phục vụ đổi mớichương trình giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáodục và Đào tạo công tác nghiệm thu, tập huấn sử dụng và bảo quản thiết bị dạyhọc (TBDH) lớp 10 năm học 2006-2007 như sau:

I. NGHIỆM THU TBDH LỚP 10.

1. Thành lập Ban và các Tiểu ban nghiệm thu TBDH:

a. Tại mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập một Ban nghiệmthu TBDH do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng ban, các thành viên làchuyên viên Sở Giáo dục Đào tạo, Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông(THPT).

b. Tại mỗi trường THPT thành lập một Tiểu ban nghiệm thuTBDH do Hiệu trưởng làm trưởng Tiểu ban, các thành viên là giáo viên dạy lớp 10các bộ môn, giáo viên có kinh nghiệm, cán bộ phụ trách TBDH.

2. Nhiệm vụ của Ban và các Tiểu ban nghiệm thu TBDH:

a. Nhiệm vụ của Ban nghiệm thu:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch nghiệm thu.

- Tổ chức tập huấn kĩ thuật và quy trình nghiệm thu TBDH chocác Tiểu ban nghiệm thu theo các tiêu chí: tên thiết bị, tiêu chuẩn kĩ thuật cơbản, số lượng, chất lượng, hình thức, khả năng sử dụng,...

- Giải quyết những vấn đề về nghiệm thu TBDH. b. Nhiệm vụcủa Tiểu ban nghiệm thu:

- Tham gia tập huấn kĩ thuật và quy trình nghiệm thu TBDH.

- Nghiệm thu TBDH tại trường với từng thiết bị cụ thể (cóbiên bản nghiệm thu để lưu tại trường và gửi cấp trên).

- Lập biên bản đề nghị Ban nghiệm thu trả lại đơn vị cungcấp những TBDH không đáp ứng yêu cầu.

3. Quy trình nghiệm thu TBDH tại trường THPT

a. Tập huấn kĩ thuật nghiệm thu TBDH:

- Nghiên cứu Danh mục TBDH tối thiểu, văn bản hướng dẫn muasắm.

- Nghiên cứu bộ mẫu: tìm hiểu tiêu chuẩn kĩ thuật, số lượng

- Lắp rắp, sử dụng TBDH theo tài liệu "Hướng dẫn sửdụng TBDH"

b. Giao nhận TBDH tại trường THPT (do Tiểu ban nghiệm thucủa trường thực hiện):

- Kiểm tra số lượng mua sắm: đối chiếu với "Kế hoạchmua sắm của trường"

- Kiểm tra các chi tiết TBDH về tiêu chuẩn kĩ thuật cơ bản,giấy bảo hành, nguồn gốc sản xuất.

- Lắp rắp, sử dụng thử TBDH để đánh giá độ tin cậy, chất lượng,hiệu quả của TBDH.

- Lập biên bản giao nhận TBDH của từng môn. Không nhận nhữngTBDH không đạt yêu cầu. Biên bản giao nhận phải có chữ kí của Hiệu trưởng, đạidiện giáo viên bộ môn, đại diện đơn vị cung cấp.

c. Báo cáo kết quả nghiệm thu của Tiểu ban cho Ban nghiệmthu của Sở.

II. SỬ DỤNG TBDH

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn,bồi dưỡng để giáo viên đứng lớp sử dụng được TBDH theo yêu cầu của chương trìnhvà sách giáo khoa mới:

1. Tổ chức các lớp tập huấn kĩ thuật sử dụng TBDH cho giáoviên các bộ môn lớp 10 năm học 2006-2007 theo nội dung, thời gian sau:

a. Nội dung tập huấn:

- Nghiên cứu bộ mẫu: tìm hiểu tiêu chuẩn kĩ thuật cơ bản.

- Lắp rắp, sử dụng TBDH theo tài liệu "Hướng dẫn sửdụng thiết bị dạy học"

b. Thời gian tập huấn: từ 1 đến 2 ngày, trước tháng9/2006.

2. Chỉ đạo sử dụng TBDH trong dạy và học, chỉ đạo điểm việcsử dụng TBDH theo phòng học bộ môn.

3. Tổ chức tự bồi dưỡng theo tài liệu "Hướng dẫn sửdụng thiết bị dạy học".

III. QUẢN LÍ VÀ BẢO QUẢN TBDH

Để quản lí, bảo quản và khai thác sử dụng TBDH có hiệu quả,Sở Giáo dục và Đào tạo cần thực hiện các công việc sau:

1. Mỗi trường THPT cử 01 lãnh đạo phụ trách công tác thiếtbị giáo dục.

2. Tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách TBDH các trường vềcông tác bảo quản và theo dõi quá trình sử dụng TBDH thông qua hệ thống sổ sáchquản lí.

3. Chỉ đạo các trường có kế hoạch xây dựng phòng học bộ môn,kho chứa TBDH. Mua sắm đủ tủ, giá đựng TBDH.

4. Chỉ đạo công tác kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các trangthiết bị, đồ dùng dạy học tại các nhà trường; bổ sung làm mới các đồ dùng dạyhọc tự làm; tổ chức thi giáo viên giỏi, cán bộ thiết bị giỏi sử dụng TBDH; kiênquyết xử lí các trường hợp để mất mát, hư hỏng TBDH.

Văn bản này được phổ biến đến các THPT để triển khai thựchiện. Yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết đánh giá công tác bảo quản vàsử dụng TBDH thường kì và gửi báo cáo về Bộ (Vụ Giáo dục Trung học).

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Vọng (để báo cáo);
- Vụ KHTC (để phối hợp);
- Thanh tra;
- Lưu: VT, GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Sỹ Đức