BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9225/TCHQ-TTr
V/v trả lời vướng mắc khi thực hiện Công văn 12485/BTC-TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Côngty Cổ phần xuất nhập khẩu và Dịch vụ thương mại 2K
Địa chỉ: P305, số 59, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản của Công ty Cổphần xuất nhập khẩu và Dịch vụ thương mại 2K đề nghị xem xét giải quyết vướngmắc khi thực hiện Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 19/8/2013 của Bộ Tài Chính.

Sau khi xem xét nội dung văn bản của Công ty, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 26, Thông tư số 175/2013/TT-BTC ngày29/11/2013 của Bộ Tài chính về áp dụng quản lý rủi ro trong nghiệp vụ hải quan;

Căn cứ kết quả kiểm tra thông tin về Công ty Cổphần xuất nhập khẩu và Dịch vụ thương mại 2K trên hệ thống quản lý rủi ro hảiquan, thì Chi cục Hải quan Bát Xát thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã xác địnhCông ty không có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vì vậy không thuộc đối tượng ápdụng kiểm tra thực tế hàng hóa (không ghi số hiệu, biển kiểm soát, tên và số CMTNN người điều khiểnphương tiện, quốc tịch theo đề nghị củaCông ty) đối với lô hàng xuất khẩu mặthàng Cao su tự nhiên qua biên giới đất liền trong năm 2013, là đúng chức năngkiểm tra, giám sát hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty Cổ phầnxuất nhập khẩu và Dịch vụ thương mại 2K,được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình, Phó TCT (để b/c);
- Lưu: VT, TTr (2bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG - THANH TRA TỔNG CỤC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Tá Măng