BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 923/TCT-PCCS
V/v xử lý khoản nợ không đòi được

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2007

Kính gửi:Công ty TNHH An Bình

Trả lời công văn số 05/12/AB-06 ngày 5/12/2006 của Công ty TNHH An Bình hỏi về việc đề nghị xin chuyển lỗ khoản nợ không đòi được vào thu nhập chịu thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.4 mục II Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/2/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp hướng dẫn:

“3.4. Xử lý tài chính các khoản nợ không có khả năng thu hồi:

a. Nợ phải thu không có khả năng thu hồi bao gồm các khoản nợ sau:

- Đối với tổ chức kinh tế:

+ Khách nợ đã giải thể, phá sản: quyết định củaToà án tuyên bố phá sản doanh nghiệp theo Luật phá sản hoặc quyết định của người có thẩm quyền về giải thể đối với doanh nghiệp nợ, trường hợp tự giải thểthì có thông báo của đơn vị hoặc xác nhận của cơ quan quyết định thành lập đơn vị, tổ chức.

+ Khách nợ đã ngừng hoạt động và không có khả năng chi trả: xác nhận của cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động không có khả năng thanh toán".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty TNHH An Bình mới có phán quyết của Uỷ ban trọng tài thuộc Trọng tài quốc tế Việt Nam vềviệc vi phạm nghĩa vụ hợp đồng mua bán số 02/AB ngày 17/7/2002 của Công ty MUSSALEM KASSEM EBRAHIM thì chưa đủ điều kiện để xử lý tài chính khoản nợ không đòi được của Công ty MUSSALEM KASSEM EBRAHIM vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2006.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương