ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 923/UBND-TM
Về thực hiện mua sắm, trang bị theo đúng Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Các sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện.

Xét báo cáo của Sở Tài chính tại Công văn số 10570/STC-HCSNngày 28 tháng 10 năm 2008 về rà soát quy định về tiêu chuẩn, định mức trangthiết bị
và phương tiện làm việc của các cơ quan và cán bộ, công chức của các đơn vị
sở - ngành và quận – huyện; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, hướngdẫn các sở - ngành, quận – huyện thực hiện mua sắm, trang bị trang thiết bị vàphương tiện làm việc của các cơ quan và cán bộ, công chức của các đơn vị theođúng quy định tại Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2006 củaThủ tướng Chính phủ và trên tinh thần tiết kiệm../.

Nơi nhận :
- Như trên;
- TTUB: CT, PCT/TT, TM;
- VPHĐ-UB: CVP, PVP/KT;
- Phòng TC-TM-DV;
- Lưu: VT, (TM/P) MH.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng