BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Thanh khoản hợp đồng gia công cá hồi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa;
- Công ty CP Thủy sản Thông Thuận - Cam Ranh.
(Địa chỉ: Xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 562/HQKH-NV ngày 09/6/2014 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa và công văn số 07/CTCR /2014 ngày 10/3/2014 của Công ty CP Thủy sản Thông Thuận - Cam Ranh về việc thanh khoản hợp đồng gia công cá hồi. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thì trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công với đối tác Nihon Marine Nhật Bản, Công ty CP Thủy Sản Thông Thuận - Cam Ranh đã vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý hải quan. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa căn cứ kết quả kiểm tra, xác định sai phạm để xử lý theo đúng quy định.
2. Việc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang thuộc Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đã ấn định thuế đối với các hợp đồng gia công đề nghị Công ty CP Thủy sản Thông Thuận - Cam Ranh thực hiện đúng quy định tại khoản 8 Điều 25 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty không đồng ý với quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan thì Công ty vẫn phải nộp số tiền thuế đó, có quyền khiếu nại, khởi kiện về việc ấn định thuế theo đúng quy định pháp luật về việc khiếu nại, khởi kiện.
3. Về đề nghị cho phép điều chỉnh định mức: Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011; khoản 3 Điều 12 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính thì việc điều chỉnh định mức phải trước khi nộp hồ sơ thanh khoản, doanh nghiệp phải đủ cơ sở chứng minh và cơ quan hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính trung thực, chính xác và hợp pháp của việc đề nghị điều chỉnh định mức. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa căn cứ các quy định trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa và Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh