VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9239/VPCP-KTN
V/v gia hạn, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các tỉnh: Phú Thọ, Thái Bình và thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ(các công văn: số 3595/UBND-KT4 ngày 13 tháng 10 năm 2011, số 3851/UBND-KT4 ngày 28 tháng 10 năm 2011, số 3917/UBND-KT4 ngày 02 tháng 11 năm 2011) của Ủyban nhân dân tỉnh Thái Bình (công văn số 2253/UBND-NN ngày 10 tháng 11 năm2011) và của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 7850/UBND-TNMT ngày15 tháng 9 năm 2011) về việc xin gia hạn, cấp mới giấy phép thăm dò, khai tháccác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Ủy ban nhân dân cáctỉnh: Phú Thọ, Thái Bình và thành phố Hà Nội về việc gia hạn, cấp mới giấy phépthăm dò, khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở cácđịa phương tại các công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Thái Bình,thành phố Hà Nội tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, gia hạn, cấp mới giấy phép thămdò, khai thác khoáng sản theo quy định hiện hành và có biện pháp cụ thể tăngcường kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản trên địa bàn, theo đúng các quyđịnh của pháp luật, bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dâncác tỉnh: Phú Thọ, Thái Bình, thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg CP;
- Các Bộ: XD, TNMT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5), 27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý