BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 924/BNN-KH
V/v: Kế hoạch vốn đầu tư XDCB 2011 ngành Thủy sản của Bộ NN&PTNT.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính.

Triển khai Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 288/QĐ-BKH ngày 24/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước năm 2011, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công văn số 4380/BNN-KH ngày 31/12/2010 phân bổ vốn đầu tư đối với các dựán do Bộ quyết định đầu tư.

Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có công văn số 527/BKHĐT-KTNN ngày 26 tháng 1 năm 2011 thống nhất các dự án hạ tầng phát triển nuôi trồng thủy sản vẫn được bố trí vốn kế hoạch năm 2011 nhưng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng vốn ngành Thủy sản để bố trí cho dự án.

Xin được giải trình như sau, theo Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì vốn giao không tách riêng ngành Thủy sản mà ghi chung cho tất cả các ngành.Sau khi cân nhắc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dành có 16.429 triệu đồng phân bổ cho các dự án đầu tư ngành Thủy sản. Vì vậy không có nguồn để bố trí cho các dự án hạ tầng nuôi trồng thủy sản. Mặt khác, trong nhiều năm kế hoạch 2006 - 2010 mặc dù các dự án giống thủy sản (Quyết định 112/2004/QĐ-TTg ) vàd ự án hạ tầng nuôi trồng thủy sản (Quyết định 224/1999/QĐ-TTg ) được điều chỉnh bằng hai quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ nhưng khi giao kế hoạch theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ghi một dòng Ngân sách. Trên cơ sở nguồn lực được giao, xem xét thấy sự cần thiết phải triển khaicác dự án nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng nguồn vốn từ Chương trình giống để bố trí cho các dự án hạ tầng phát triển nuôi trồng thủy sản. Từ năm 2012 trở đi, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày3/3/2011 phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 có nguồn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ sử dụng để phân bổ cho các dự án hạ tầng phát triển nuôi trồng thủy sản.

Bộ Tài chính có công văn số 1245/BTC-ĐT ngày 25 tháng 1 năm 2011 đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dãn tiến độ đầu tư một số dự án khởi công mới để tập trung vốn dự án Khu BTrung tâm Quốc gia giống hải sản Nam bộ.

Xin được giải trình như sau, dự án Khu B Trung tâm Quốc gia giống hải sản Nam bộ được ghi kế hoạch khởi công năm2005 nhưng do khó khăn về giải phóng mặt bằng nên trong hai năm (năm 2005 ghi kế hoạch 18.000 triệu đồng và năm 2006 ghi kế hoạch 11.500 triệu đồng) đềukhông thực hiện được, Bộ phải điều chuyển cho các dự án khác. Dự án thực sự khởi công kế hoạch năm 2007 nhưng cũng gặp khó khăn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khảo sát và có công văn số 731/BNN-KH ngày 18 tháng 3 năm2011 điều chỉnh cho dự án từ mức 11.000 triệu đồng lên 20.000 triệu đồng kế hoạch năm 2011 với mục tiêu đưa một phần công trình vào khai thác sử dụng. Phần còn lại sẽ rà soát, điều chỉnh theo Quyết định 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 củaThủ tướng Chính phủ để thực hiện những năm tiếp theo.

Đề nghị quý Bộ xem xét, chấp thuận ý kiến giải trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vốn đầu tư kế hoạch năm 2011 các dự án phát triển ngành Thủy sản và thông báo vốn cho các dự án được phân bổ xuống Kho bạc Nhà nước địa phương nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch để các dự án được triển khai theo đúng kế hoạch được Bộ giao./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu;
- Kho Bạc Nhà nước Trung ương;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám