BỘ XÂY DỰNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 924/BXD-PC
V/v: trả lời TCT Đường sắt Việt Nam Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2006 về các công trình chỉ lập BCKTKT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 841/ĐS-CSHT ngày 24/4/2006 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Nghị định 16/2005/NĐ-CP và Thông tư 08/2005/TT-BXD Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 12 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP và khoản 1 mục V phần I của Thông tư 08/2005/TT-BXD các công trình không phải lập dự án mà chỉ lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình để trình người quyết định đầu tư phê duyệt, bao gồm:

- Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo;

- Công trình xây dựng mới trụ sở cơ quan có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng;

- Công trình hạ tầng xã hội có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách không nhằm mục đích kinh doanh, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng và đã có chủ trương đầu tư hoặc đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư hàng năm;

- Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn ngân sách, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, đã có chủ trương đầu tư và rõ hiệu quả đầu tư, có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng;

- Các công trình xây dựng khác không thuộc các trường hợp nêu trên có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng, tuỳ từng trường hợp cụ thể người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình và làm rõ tính hiệu quả trước khi quyết định đầu tư xây dựng công trình.

2. Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư phải tổ chức lập dự án, trừ những trường hợp sau đây:

- Công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình theo quy định;

- Các công trình xây dựng lànhà ở riêng lẻ của dân quy định tại khoản 5 Điều 35 của Luật Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nghiên cứu áp dụng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VKT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên