BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 924/TCT-CS
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH dịch vụ Chấn Thành
(Đ/c: 4b Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 47/CV-CT ngày 12/12/2011 và công văn số 47A/CV-CT ngày 22/12/2011 của Công tyTNHH dịch vụ Chấn Thành đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2.c mục III, Phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn:

-“c.2. Thuế GTGT đầu vào của hànghoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịuthuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào củahàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuếGTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào đượckhấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuếđầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăngso với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

c.3. Thuế GTGT đầu vào của tài sảncố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuếGTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.

Thuế GTGT đầu vào của tài sản cốđịnh trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giácủa tài sản cố định: tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khítài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định là nhà làm trụ sở văn phòng vàcác thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng,doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứngkhoán, các bệnh viện, trường học; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng chomục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, kháchsạn.

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa,dịch vụ hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp như nhà ăn ca, nhà nghỉgiữa ca, nhà ở miễn phí, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phụcvụ cho người lao động làm việc trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở,trạm y tế cho người lao động làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừtoàn bộ…”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, ngày08/3/2011 Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 1526/CT-TTHT trả lờiCông ty TNHH dịch vụ Chấn Thành. Nội dung công văn số 1526/CT-TTHT của Cục thuếthành phố Hồ Chí Minh trả lời là phù hợp với quy định tại Thông tư số129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty TNHH dịch vụChấn Thành thực hiện theo hướng dẫn tại công văn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH dịch vụ Chấn Thành được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, CS(2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân