TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 924/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với hoa hồng môi giới vận tải

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty liên doanh khai thác CONTAINER Việt Nam;
- Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 01/VNB ngày 18/1/2006 của Công ty liên doanh khai thác container Việt Nam, tiếp theo công văn số 4872 TCT/NV5 ngày 26/12/2002 về vấn đề thuế đối với tiền hoa hồng môi giới của các hãng tàu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cư quy định của Thông tư số 97 TC/TCT ngày 30/12/1995, Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 và Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, trường hợp các đại lý Việt Nam chi trả hộ tiền hoa hồng môi giới của hãng tàu nước ngoài cho các đối tượng môi giới thì các đại lý Việt Nam không phải chịu thuế doanh thu hoặc không phải tính thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền hoa hồng môi giới này. Các đại lý Việt Nam phải thực hiện hạch toán riêng và lập đầy đủ chứng từ theo quy định.

Khi trả tiền hoa hồng môi giới cho các cá nhân, các đại lý Việt Nam phải thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập không thường xuyên theo quy định của Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty liên doanh khai thác container Việt Nam, Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến