VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9242/VPCP-KTTH
V/v cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011.

Kính gửi: BộTài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 16511/BTC-KHTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 về việc cơ chế mua sắm,bảo dưỡng, sửa chữa đối với tài sản đặc thù của ngành Hải quan, thay mặt Thủtướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Việc bảo dưỡng, sửa chữa vũkhí quân dụng, công cụ hỗ trợ và mua chó nghiệp vụ; mua mẫu ma túy, chất nổ,mẫu tẩm nguồn hơi ma túy, chất nổ để huấn luyện chó nghiệp vụ. Đồng ý với đềnghị của Bộ Tài chính tại công văn số 16511/BTC-KHTC nêu trên.

2. Về dịch vụ sửa chữa, bảodưỡng tàu, thuyền, ca nô, xuồng máy thực hiện theo quy định của pháp luật hiệnhành. Tùy từng trường hợp, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định và chịu tráchnhiệm về hình thức lựa chọn thầu theo quy định cho phù hợp với thực tế.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc,
Vũ Văn Ninh,
Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng,
Văn Trọng Lý
Kiều Đình Thụ,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.17.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng