BỘ TÀI CHÍNH
-------
V/v: Xử lý thuế mặt hàng bột cát nghiền
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Hải quan TP. Đà Nẵng;
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK;
- Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam.
(xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)

Trả lời công văn số 05/CV-HJ ngày 12/05/2014 của Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam về việc xử lý thuế mặt hàng bột thạch anh (bột oxit silic nghiền từ cát tự nhiên), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
1. Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì: Mặt hàng bột cát nghiền từ cát oxit silic tự nhiên thuộc nhóm 25.05, mã số 2505.10.00.
2. Căn cứ khoản 2, Điều 7, Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ tài Chính;
3. Xét đề nghị của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công văn số 39/TTr-PTPL ngày 20/06/2014, đề nghị của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng tại Công văn số 994/HQĐNg-KTSTQ ngày 26/05/2014 và tính chất hàng hóa là mặt hàng dễ lẫn, phức tạptrong nhận định, xem xét phân loại;
Để không gây xáo trộn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trongtrường hợp Công ty đã kê khai, phân loại mặt hàng bột cát nghiền từ cát tự nhiên thuộc mã số 2517.10.00 theo Thông báo kết quả PTPL của Trung tâm PTPL - Chi nhánh Đà Nẵng và được cơ quan Hải quan chấp nhận, Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Đà Nẵng kiểm tra xác định cụ thể các tờ khai xuất khẩu mặt hàng bột oxit silic nghiền từ cát tự nhiên của Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam từ thời điểm Trung tâm PTPL - Chi nhánh Đà Nẵng có Thông báo KQPTPL số 650/PTPLĐN-NV ngày20/11/2012 đến ngày 13/12/2013 (ngày Tổng cục Hải quan có Thông báo số 7699/TB-TCHQ phân loại mặt hàng bột cát nghiền từ cát oxit silic tự nhiên thuộc nhóm 25.05, mã số 2505.10.00), nếu Công ty đã kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và cơ quan thuế đã quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho nhóm 25.17 thì không xử lý lại.
Yêu cầu Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các đơn vị liên quan rút kinh nghiệm trong nghiên cứu đề xuất phân loại hàng hóa.
Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng, Trung tâm PTPL hàng hóa XNK biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, PC (Bộ Tài chính);
- Lưu: VT, TCHQ (14).
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

>> Xem thêm:  UBND xã có thẩm quyền thu hồi đất trong trường hợp nào ? Mức tiền bồi thường trong thu hồi đất ?

>> Xem thêm:  Có được bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất không ? Thủ tục khi tiến hành thu hồi đất ?