VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Thực hiện QĐ số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng CP về việc phê duyệt QHTT phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn đến 2030
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Xét đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh Đồng Nai (Công văn số 10010/UBND-VX ngày 22 tháng 10 năm 2014) kiến nghị về việc thực hiện Quy hoạch thiết chế văn hóa thể thao, cơ sở theo Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ động ban hành văn bản phù hợp để thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế vănhóa, thể thao trên địa bàn tỉnh phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC, VHTTDL, TNMT, XD;
- Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTN, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3),đdt.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định