BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 925/BXD-HTKT
V/v: Rà soát, đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 88/2007/NĐ-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phốtrực thuộc Trung ương.

Ngày 28/5/2007, Chính phủ đã banhành Nghị định số 88/2007/NĐ-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp. Trảiqua 4 năm triển khai thực hiện, Nghị định đã và đang phát huy hiệu quả về quảnlý và phát triển bền vững trong lĩnh vực thoát nước trên phạm vi toàn quốc. Tuynhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn có một số vấn đề cần được nghiêncứu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình quản lý và phát triểnthoát nước của các đô thị và khu công nghiệp.

Hiện nay, Bộ Xây dựng với chức năngquản lý nhà nước về thoát nước tại các đô thị và khu công nghiệp trên phạm vitoàn quốc đang tiến hành rà soát tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 88/2007/NĐ-CP và đề xuất, điều chỉnh, bổ sung sửa đổi Nghị định này.

Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban Nhân dâncác Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn củaTỉnh, Thành phố báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số88/2007/NĐ-CP làm rõ các thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thựchiện, đề xuất các vấn đề chưa phù hợp cần nghiên cứu, điều chỉnh và gửi báo cáovề Bộ Xây dựng trước ngày 30/7/2011 để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, HTKT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang