TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 925/CT-TTHT
V/v: Thuế Thu nhập cá nhân

TP.HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Wakai Việt Nam
Địa chỉ: 43 đường 16 cư xá Lữ Gia, P. 15, Q. 11, TP.HCM
Mã số thuế: 0311150939

Trả lời văn

Căn cứ Khoản 2.9.1 Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế TNCN:

«Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phátsinh tại nước ngoài phải khai và nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhậpcá nhân.

Trường hợp thu nhập phát sinh tại nướcngoài đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế thu nhậpcá nhân của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Số thuế đượctrừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phânbổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằngtỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế».

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế.

Trường hợp Công ty có nhân viên người nướcngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam trong năm tính thuế, nhận lương do Công tymẹ ở Nhật Bản thì phải kê khai thu nhập toàn cầu theo mẫu số 07/KK-TNCN để kêkhai nộp thuế TNCN. Số thuế đã nộp ở Nhật Bản được khấu trừ vào phầnthuế nộp tại Việt Nam 09/KK-TNCN mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC).

Cục Thuế TPthông báo Công ty biết để thực hiện

Nơi nhận:
- Như trên
- P.KT2
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
172-12318/2012-ntn

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga