TNG CC THU
C
C THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9250/CT-TTHTV/v thời điểm lập hóa đơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Dun & BradstreetĐịa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCMMã số thuế: 0311721886

Trả lời văn bản số DB2015-005 ngày 22/9/2015 của Công ty về thời điểm lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm a, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định ngày, tháng, năm lập hóa đơn:

“Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hin thu tiền trưchoặc trong khi cungứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tin....”

Trường hợp Công ty có cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì thời điểm lập hóa đơn Công ty thực hiện theo quy định trên. Việc khách hàng yêu cầu Công ty xuất hóa đơn trước khi cung cấp dịch vụ hoặc ứng trước tiền dịch vụ là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
-Phòng Pháp chế;-Phòng KT thuế s2;-Lưu VT-TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga