TNG CC THU
C
C THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9251/CT-TTHTV/v khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Ngân hàng thương mại CP Đầu tư và Phát triển VN
Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Địa chỉ: 290 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP
. HCM
Mã số thuế: 0100150619-087

Trả lời văn bản không số ngày 21/9/2015 của Chi nhánh về khấu trừ thuếgiá trị gia tăng, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy địnhvề thuế sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nhưsau:

“3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuếGTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này vàthuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành,sửa chữa trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyêngiá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các vănbản hướng dẫn thi hành: Tài sản cố địnhchuyêndùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cốđịnh, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh táibảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh,cơ sở đào tạo; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinhdoanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn”.

Trường hợp Chi nhánh là tổ chức tín dụng có phát sinh chi phí thuê mặtbằng (thuê tài sản cố định) để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì sốthuế giá trị gia tăng của hóa đơn thuê tài sản không được khấu trừ mà tính vào chiphí được trừ theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
-Như trên;-Phòng Pháp chế;-Phòng KT thuế số;-Lưu VT-TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga