BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9253/BTC-TCHQ
V/v áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày hàng SXXK

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH Thủy sản CAMIMEX.
(Đ/c: 333 Cao Thắng, Phường 8, TP. Cà Mau)

Trả lời công văn số 265/CV-CAMIMEX2015 và số 03/CV-CAMIMEX2015 ngày 26/5/2015 của Công ty TNHH Thủy sản CAMIMEX về đề nghị đượcáp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu,vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Xét đề nghị của Công ty TNHH Thủy sản CAMIMEX, cócùng địa chỉ, trụ sở chính với Công ty mẹ (Công ty cổ phần chế biến thủy sảnvà Xuất nhập khẩu Cà Mau - CAMIMEX), được thành lập trên cơ sở vốn góp củacông ty mẹ là 99,7% (Quyết định thành lập số 54/CAMIMEX /HĐQT-QĐ ngày10/5/2013) và toàn bộ nguyên liệu mà Công ty nhập về đều nhằm phục vụ chohoạt động chế biến để xuất khẩu, không tiêu thụ trong nước.

Để tạo điều kiện cho Công ty ổn định sản xuất kinhdoanh và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, Bộ Tài chính đồng ý choCông ty TNHH Thủy sản CAMIMEX được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối vớihàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu kể từ ngàyđăng ký tờ khai hải quan với điều kiện Công ty mẹ đáp ứng đủ các điều kiện đượcáp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty biết và liên hệtrực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được xem xét, giảiquyết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Cục HQ tỉnh Cà Mau (để t/hiện);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Vụ Chính sách thuế (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái