BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9254/BTC-TCHQ
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Công ty CP Đất hiếm Việt Nam;
(Đ/c: Thôn Lão Cầu, xã Tiên Tân, Tp. Phủ Lý, Hà Nam)
- Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời công văn số 25/VTRE /2015 ngày 28/5/2015 củaCông ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam về đề nghị chưa phải nộp thuế GTGT đối với 48tờ khai nhập nguyên liệu, vật tư sản xuất xuất khẩu đã quá hạn 275 ngày, Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/03/2015 của Bộ Tài chính thì:

- Tại khoản 1 Điều 59 quy định về kiểm tra tìnhhình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuấtkhẩu thì một trong các trường hợp phải kiểm tra là "Khi xác định tổ chức,cá nhân thuộc đối tượng có dấu hiệu rủi ro đã nhập khẩu máy móc, thiết bị,nguyên liệu nhưng quá chu kỳ sản xuất không có sản phẩm xuất khẩu".

- Tại điểm d khoản 2 Điều 129 quy định về xử lýthuế trong trường hợp không xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế thì:“Người nộp thuế chưa phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của số lượngnguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu cồn tồn kho, chưa đưavào sản xuất hoặc đã sản xuất sản phẩm nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm trên cơ sởkết quả kiểm tra theo quy định tại Điều 59 Thông tư này”.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Namdo phải ngừng hoạt động sản xuất để xử lý sự cố khí thải HCL nên toàn bộ nguyênliệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của 48 tờ khai đăng ký trước ngày01/04/2015 đang tồn kho chưa đưa vào sản xuất Trong thời gian hoàn thiện cácthủ tục trước khi chính thức hoạt động trở lại, để tháo gỡ khó khăn cho doanhnghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý như sau:

- Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam tự xác định,chịu trách nhiệm kê khai toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàngxuất khẩu của 48 tờ khai đang tồn kho chưa đưa vào sản xuất.

- Giao Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, căn cứ quy địnhtại Điều 59 Thông tư 38/2015/TT-BTC thực hiện kiểm tra, nếu xác định nguyênliệu, vật tư doanh nghiệp kê khai còn tồn kho chưa đưa vào sản xuất thì Công tycổ phần Đất hiếm Việt Nam chưa phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định tại điểmd khoản 2 Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC .

Trường hợp kiểm tra phát hiện Công ty đã chuyểntiêu thụ nội địa thì theo quy định tại Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC đề nghịCục Hải quan tỉnh Thanh Hóa ấn định thuế số tiền thuế phải nộp, xử phạt theoquy định hiện hành và yêu cầu Công ty nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiềnphạt vào NSNN.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thựchiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Vụ Chính sách thuế (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ (13b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái