B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9258/BCT-CNN
V/v tiêu hủy phụ phẩm không xuất khẩu được trong quá trình gia công xuất khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Đồng Việt Thành
(Địa ch
: Ấp 7, xã An Phước, huyện LongThành, tỉnh Đồng Nai)

Trả lờiCông văn s66- 15/CV-ĐVT ngày 01 tháng 8 năm2015 của Côngty cổ phần Đồng ViệtThành và hồ sơ kèm theo về việc xin tiêu hủy phụ phẩm cọng lớn thuốclá thu hồi sau chế biến trong quá trình gia công xuất khẩu, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Công ty cổ phần Đồng Việt Thành tiêu hủy 42 tấncọng lớn phụ phẩm thuộc Hợp đồng số 02/HD2014 /GCXK đã được ký với Công ty hữuhạn mậu dịch quốc tế HảiCẩmHồng Kông ngày 27 tháng 03 năm 2014. Việc tiêu hủy phải đảm bảo các quy định v bảo vệ môi trường.

2. Công ty cổ phần Đồng Việt Thành có trách nhiệm làm việc với cơ quan Hải quan và các cơquan có thẩm quyền để kiểm soát việc tiêu hủy số phụ phẩm cọng thuốc lá nóitrên theo đúng quy định hiện hành, báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, CNN.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa