B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9259/BCT-CNN
V/v tiêu hủy phụ phẩm không xuất khẩu được trong quá trình gia công xuất khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Đồng Việt Thành
(Địa ch
: Ấp 7, xã An Phước, huyện LongThành, tỉnh Đồng Nai)

Trả liCông văn số 67- 15/CV-ĐVT ngày 01 tháng 8 năm 2015 của Công ty cổ phần Đồng ViệtThành và hồ sơ kèm theo về việc xin tiêu hủy phụ phẩm cọng lớn thuốc lá thu hồisau chế biến trong quá trình gia công xuất khẩu, Bộ Công Thương có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý với đề nghịcủa Công ty c phần Đồng Việt Thành tiêu hủy 115,8 tấn cọng lớn phụ phm thuộc hợp đng s 01/HD2014 /GCXK đã được ký với công ty Hong Kong Super GainTobacco Trading Limited ngày 24 tháng 02 năm 2014. Việc tiêu hủy phải đảm bảocác quy định v bảo vệ môi trường.

2. Công ty c phn Đồng Việt Thành có trách nhiệm làm việc vi cơ quan Hải quan và các cơ quan cóthẩm quyền để kiểm soát việc tiêu hủy số phụ phẩm cọng thuốc lá nói trên theođúng quy định hiện hành, báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, CNN.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa