BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 926/BNN-PC
V/v rà soát quy định hiện hành về ưu đãi thuế TNDN trong các văn bản luật

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúcđáp công văn số 3025/BTC-CST ngày 8 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính về việcrà soát quy định hiện hành về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong các vănbản luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành rà soát tronglĩnh vực chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ có 02 văn bản sau:

1.Tại khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4 của Quyết định 131/2009/QĐ-TTg ngày02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khíchđầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn;

2.Tại Điều 8 của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 về chínhsách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, ytế, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường;

Đềnghị quý Bộ nghiên cứu, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn