TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 926/CT-TTHT
V/v: hoá đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Jonhson và Jonhson
Địa Chỉ: tầng 3, tòa nhà Harbour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Quận 1
Mã số thuế : 0310671135

Trả lời văn thư sốJJVNFIN/2011/12/001 ngày 13/12/2011 của Công ty về hoá đơn, chứng từ khi chitiền hỗ trợ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 2.19, mục IV, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị giatăng (GTGT):

Đối với cơ sở kinh doanhnhận tiền hỗ trợ của các cơ sở kinh doanh khác thì khi nhận tiền cơ sở kinhdoanh lập chứng từ thu và xác định là khoản thu nhập khác để kê khai, nộp thuếthu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền hỗtrợ, căn cứ mục đích hỗ trợ đã được ghi trong hợp đồng hỗ trợ để lập chứng từchi tiền.

- Căn cứ điểm 1,đểm 2.19 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Trừ cáckhoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoảnchi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Khoản chi thựctế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợppháp theo quy định của pháp luật.”

Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyếnmại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếpthị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơquan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10%tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không baogồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thươngmại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra;

Trường hợp Công ty trong quá trìnhsản xuất kinh doanh có ký hợp đồng hỗ trợ 01 phần chi phí khuyến mại cho kháchhàng và theo thoả thuận khoản tiền hỗ trợ cho khách hàng được cấntrừ vào số tiền mua hàng hoá, dịch vụ mà khách hàng phải trả cho Công ty, nếukhoản chi tiền hỗ trợ liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanhthìCông ty căn cứ vào hợp đồngmua bán, hợp đồng hỗ trợ,chứng từ chi tiền (trường hợp chi bằng tiền) hoặc biênbản cấn trừ công nợ (nếu cấn trừ công nợ) để tính vào chi phí được trừ (thuộc khoản chi phíbị khống chếtheo quy định tại điểm 2.19 mục IV phầnC Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên) khi xác định thu nhậpchịu thuế TNDN .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thựchiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;- P.KT thuế số 2- P.Pháp chế;
- Lưu: HC, TTHT
ppnghi 16895-191 HC

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾTrần Thị Lệ Nga