TNG CỤC HẢI QUAN
C
ỤC HẢI QUAN
TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 926/HQHCM-GSQL
V/v thống nhất 1 số nội dung triển khai Thông tư số 01/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về công tác kiểm dịch

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: CácĐơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTC ngày 03/01/2012của Bộ Tài chính (gọi tắt là Thông tư 01) hướng dẫn thông quan hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch. Ngày 08/3/2012, Cục Hải quan TP.HCM có công vănsố 664/HQHCM-GSQL hướng dẫn các Đơn vị triển khai thực hiện thống nhất Thông tưsố 01/2012/TT-BTC đồng thời báo cáo Tổng cục Hải quan chỉ đạo những vướng mắc.Ngày 23/3/2012 Tổng cục Hải quan có công văn số 152/GSQL-GQ1 hướng dẫn thực hiệnthống nhất 1 số nội dung Cục Hải quan TP.HCM đã báo cáo. Cục Hải quan TP.HCM đềnghị các Đơn vị thực hiện như sau:

1. Thực hiện thống nhất 7 nội dung hướng dẫn tạicông văn số 152/GSQL-GQ1 ngày 23/3/2012 của Tổng cục Hải quan.

2. Công văn số 664/HQHCM-GSQL ngày 08/3/2012 củaCục Hải quan TP.HCM: tại mục 6 và mục 8 có nội dung không phù hợp với chỉ đạocủa Tổng cục Hải quan tại công văn số 152/GSQL-GQ1 nên đề nghị các Đơn vị khôngtiếp tục thực hiện.

3. Điều chỉnh mục 10 công văn số 664/HQHCM-GSQL nhưsau:

Lấy mẫu Kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thựcphẩm:

Trường hợp cơ quan kiểm dịch quyết định kiểm tratại kho của Doanh nghiệp: cơ quan hải quan kiểm tra tại cửa khẩu sau đó “tạmgiải tỏa về Kho bảo quản“ chờ doanh nghiệp xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịchvà kiểm tra an toàn thực phẩm. Việc lấy mẫu để kiểm dịch và kiểm tra an toànthực phẩm đề nghị cơ quan kiểm tra chuyên ngành lấy mẫu ngay tại cửa khẩu.

Trên đây là 1 số nội dung Cục Hải quan TP.HCM hướngdẫn thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BTC ngày 03/01/2012 của Bộ Tài chính, đềnghị các Đơn vị nghiên cứu, thực hiện thống nhất./.

Nơi nhận:
- LĐ Cục;
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL.ĐH (05b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Nghiệp