BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 926/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 50/CT-TTr ngày11/1/2012 của Cục thuế tỉnh Long An về việc chính sách thuế đối với công tyTNHH một thành viên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1 Mục IV Phần E Thông tưsố 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Cơ sở kinh doanh thành lậptrong các trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệptheo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

- Cơ sở kinh doanh thành lậptrong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.

- Cơ sở kinh doanh thành lập dochuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp giao,bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 củaChính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước)”.

- Tại điểm 5 Mục II Phần E Thông tưsố 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“Cơ sở kinh doanh đang trongthời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanhnghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theoquy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trêntiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thunhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại,nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư”.

- Điểm 2 Mục IV Phần E Thông tư số134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định về ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp theo điều kiện đầu tư mở rộng.

Căn cứ các quy định nêu trên và hồsơ cục Thuế cung cấp, trường hợp Công ty TNHH MTV Thép không gỉ Long An khôngthuộc diện ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện đầu tư mở rộng

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnhLong An căn cứ vào quy định tại văn bản pháp quy nêu trên và tình hình thực tếcủa đơn vị để giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn