BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 926/TCT-TS
V/v: Thực hiện Thông tư số 02/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 222/CT-THDTng ày 6/2/2007 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về lệ phí trước bạ đối với đấ tthuê và công văn số 2149/CT-THDT ngày 09/02/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về vướng mắc khi thực hiện Thông tư 02/2007/TT-BTC Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 8/1/2007của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ có hiệu lực thi hành từ ngày 05/02/2007. Thông tư này đã quy định trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ là: "Đất thuê của nhà nước hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp" và "Nhà ở của hộ giađình, cá nhân được tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ ….."

Theo đó:

- Trường hợp tổ chức, hộ gia đình,cá nhân được nhà nước cho thuê đất đã nộp lệ phí trước bạ đất (thuê) khi đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 95/2005/TT-BTC trước thời điểm Thông tư số 02/2007/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì không được hoàn trả số tiền lệ phí trước bạ đất đã nộp.

- Các trường hợp được nhà nước chothuê đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê quy định phải nộp lệ phí trước bạ đất theo hướng dẫn tại Thông tưsố 95/2005/TT-BTC nay mới kê khai, nộp lệ phí trước bạ, hoặc trường hợp xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê đã được cơ quan Thuế thông báo nộp lệ phí trước bạ, nhưng tới thời điểm ngày 5/2/2007 chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì không phải nộp lệ phí trước bạ đất thuê nữa.

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở trước thời điểm Thông tư số 02/2007/TT-BTC có hiệu lực thi hành, trong giấy chứng nhận quy định phải nộp lệ phí trước bạ nhà, mà nhà này được tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ (theo đúng quy định tại điểm 3, mục I Thông tư số 02/2007/TT-BTC ) nhưng chưa nộp lệ phí trước bạ nhà thì nay không phải nộp lệ phí trước bạ nhà nữa.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hải Phòng, thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương