THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 926/TTg-KTN
V/v thu hồi và giao đất thực hiện Dự án Cảng Kê Gà

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (công văn số 1769/UBND-KT ngày 20 tháng 4 năm 2011) và ý kiến của các Bộ: Công Thương (côngvăn số 3931/BCT-CNNg ngày 05 tháng 5 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2901/KHĐT-KTĐP &LT ngày 11 tháng 5 năm 2011), Giao thông vận tải (công vănsố 2790/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 5 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (côngvăn số 1713/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20 tháng 5 năm 2011), Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam (công văn số 2240/VNACOMIN-ĐT ngày 13 tháng 5 năm 2011) vềviệc thu hồi và giao đất cho Chủ đầu tư để triển khai xây dựng Dự án Cảng KêGà, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xác định chính xác diện tích đấtcủa Dự án Cảng Kê Gà và cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc thu hồiđất, giao đất cho chủ đầu tư để triển khai xây dựng Dự án nêu trên theo quyđịnh của pháp luật về đất đai.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bổ sung diện tích đất nêu trên vàoquy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015)của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TNMT, CT, GTVT, KHĐT;
- Tập đoàn CN Than và Khoáng sản VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: NC, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải