VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 926/VPCP-KTTH
V/v xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầutư, Thông tin và Truyền thông.

Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 684/VPCP-KTTH ngày 4tháng 2 năm 2009 đề nghị các Bộ cho ý kiến về đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ đối với việc xúc tiến quảng bá du lịchViệt Nam trên các phương tiện truyền thông, báo chí và giao thông quốc tế gửiVăn phòng Chính phủ trước ngày 12 tháng 2 năm 2009. Tuy nhiên cho đến nay, Vănphòng Chính phủ vẫn chưa nhận được ý kiến của quý cơ quan. Văn phòng Chính phủ đềnghị các cơ quan nêu trên khẩn trương có ý kiến chính thức bằng văn bản về đềnghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gửi về Văn phòng Chính phủ để tổnghợp trình Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Tổng cục Du lịch;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng