BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 9266 TC/TCT
V/v ưu đãi thuế đối với trường, trung tâm cai nghiện, cải tạo lao động đối với các đối tượng tệ nạn xã hội

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

-Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
-Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 145/VPCP-VX ngày 09/01/2003 của Văn Phòng Chính Phủ về ưu đãi thuế đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành cho đối tượng cai nghiện: “Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn cho các cơ sở trên thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành”. Căn cứ quy định của pháp luật về thuế hiện hành, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể như sau:

1/ Về thuế giá trị gia tăng (GTGT)

a) Theo quy định tại khoản 11 Điều 4 Luật thuế GTGT được Quốc hội khoá IX, ký họp thứ 11 thông qua ngày 10/05/1997 và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17/6/2003 thì hoạt động “dạy học, dạy nghề” thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Căn cứ vào các quy định nêu trê, cơ sở dạy học, dạy nghề có thu phí bao gồm dạy văn hoá, ngoại ngữ, tin học và dạy các nghề khác cho các đối tượng tệ nạn xã hội cũng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

b) Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, được tạo ra trong quá trình dạy nghề của các trường, trung tâm cai nghiện, cải tạo lao động đối với các đối tượng tệ nạn chịu thuế GTGT đều phải đăng ký, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

2/ Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Tại khoản 1d, Điều 21, Luật thuế TNDN được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10/05/1997 và Khoản 1d. Điều 19 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17/6/2003 quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho “Phần thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người tàn tật, người dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội”. Theo quy định nêu trên thì hoạt động dạy nghề và những sản phẩm hàng hoá, dịch vụ làm ra từ hoạt động dạy nghề, cai nghiện, cải tạo lao động đối với các đối tượng tệ nạn xã hội có thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc nếu có đủ điều kiện sẽ được hưởng ưu đãi thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

3/ Một số quy định về chế độ ưu đãi về thuế khác

Các cơ sở dạy nghề, trung tâm cai nghiện, cải tạo lao động đối với các đối tượng tệ nạn xã hội nếu có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/08/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao được hưởng ưu đãi về thuế sử dụng đất, tiền thuê đất và các loại thuế theo quy định tại Điều 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 Nghị định số 73/1999/NĐ-CP nêu trên và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định.

Các đối tượng cùng một lúc được hưởng nhiều chế độ ưu đãi về thuế theo điểm 2 và 3 công văn này thì chỉ được chọn một trong các chế độ ưu đãi có lợi nhất theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Bộ Tài chính thông báo để các cơ quan biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để hướng dẫn bổ sung./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung