BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 9267 TC/TCT
V/v sử dụng tem thu lệ phí chứng thực

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua một số Cục thuế địa phương có công văn phản ánh vướng mắc trong việc sử dụng tem thu lệ phí khi thực hiện công tác chứng thực, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Chế độ quản lý sử dụng ấn chỉ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì biên lai thu phí, lệ phí, các loại hoá đơn, tem... đều là ấn chỉ thuế được in theo chỉ định tại các Luật thuế, Pháp lệnh thuế và các văn bản pháp quy dùng để quản lý thu thuế, thu phí, lệ phí cho Ngân sách Nhà nước.

Để thuận lợi trong việc sử dụng ấn chỉ thuế và quản lý chặt chẽ tiền thu lệ phí chứng thực, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng chứng từ thu lệ phí chứng thực như sau:

- Khi thu lệ phí công chứng, các Phòng Công chứng phải sử dụng biên lai thu phí, lệ phí theo hướng dẫn tại điểm 1d, mục II, phần A Thông tư số 93/2001/BTC-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2001 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.

- Đối với lệ phí chứng thực thì tuỳ theo từng điều kiện của Uỷ ban nhân dân huyện, xã có thể sử dụng biên lai thu lệ phí hoặc tem lệ phí cho phù hợp. Khi sử dụng biên lai, tem thu lệ phí, cơ quan thu phải đăng ký với cơ quan Thuế.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế hiện hành.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung