B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9268/TCHQ-TXNK
V/v bảo lãnh thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

Kínhgửi: Ngân hàng TMCP Á Châu.
(442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 5104/CV-KHDN15 ngày 23/9/2015 của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) về đề nghị hướng dẫn xử lý bảolãnh thuế,Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Về thi hạn nộp thuế và thi hạn bảo lãnh:

Khoản 3 Điều 42 Thôngtư 38/2015/TT-BTC ngày25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: “… Trong thờigian bảo lãnh phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàngđến ngày thực nộp thuế”.

Theo quy định trên, thời gian tính tiềnchậm nộp kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày thực nộp thuế,không tính từ ngày đăng ký tờ khai (áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩutheo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế đượcsửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtquản lý thuế số 21/2012/QH13 ).

2. Về điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh:

Điều 43 Thông tư38/2015/TT-BTCngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề bảo lãnh thuế được quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ; Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 . Như vậy, riêngviệc bảo lãnh thuế đi với hàng hóa xuất nhập khẩuphải thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và Thông tư 38/2015/TT-BTCngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại điểmd khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tạikhoản 11 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 thì:“Các trường hợp đã được tổ chứctín dụng bảo lãnh nhưng hết thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế chưa nộp thuếvà tiền chậm nộp (nếu có), thì tổ chức nhận bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ thuếvà tiền chậm nộp thay cho người nộp thuế”. Theo đó,khi bảo lãnh tiền thuế, ACB mặc nhiên có trách nhiệm nộp đủ thuế và tiền chậm nộpthay cho người nộp thuế mà không cần có văn bản yêu cầu của cơ quan hải quan.Ngoài ra, căn cứ Điều 3 Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN giữa ACB với Tổngcục Hải quan, đối với khoản bảo lãnh thuế từ ACB, ACB có trách nhiệm tự theodõi, kiểm tra bảo lãnh và thực hiện nghĩa vụ nộp thay tiền thuế, tiền chậm nộp(nếu có) thay người nộp thuế.

3. Vềphát hành thư bảo lãnh thanh toán thuế bằng phương thức điện tử:

Khoản 5 Điều 43 Thôngtư số 38/2015/TT-BTC quy định: “Trường hợp bảo lãnhthuế bằng phương thức điện tử của các ngân hàng thương mại đã ký kết, thỏa thuận phi hợp thu với Tổng cục Hải quan: Khi nhậnđược thông tin s tinbảo lãnh thuế tại ngân hàng thương mại qua hệ thngthanh toán điện tử trên cng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan, cơquan Hải quan cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Tổng cục Hải quan và chấp nhận thông quan hànghóa.”

Như vậy, ACB có thể phát hành thư bảolãnh thuế áp dụng cho số thuế phải nộp của tất cả các tờ khai hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu (tờ khai ở 3 luồng: xanh, vàng, đỏ).

Trong trường hợp phát hành thư bảolãnh thuế cho các tờ khai luồng vàng, luồng đỏ có sự thay đổi về thuế (tăng sốtiền thuế phải nộp so với số thuế tạm tính ban đầu), (1) người nộp thuế muốn sửdụng bảo lãnh toàn bộ số tiền thuế phải nộp thì đề nghịngân hàng phát hành thư bảo lãnh mới và khai sửa đổi bổ sung bằng số, ký hiệuthư bảo lãnh mới; hoặc (2) người nộp thuế khai lại hình thức thanh toán từ mã Ahoặc B sang mã D - nộp thuế ngay và nộp tiền thuế chênh lệch, cán bộ hải quantra cứu thông tin bảo lãnh điện tử từ chức năng “Cổng thông tin” tại hệ thốngKTTT nhập lại thông tin bảo lãnh vào KTTT (chức năng: nhập bảo lãnh sau khi cótờ khai) theo quy định, hệ thống KTTT sẽ kiểm tra việc thanh toán thuế và bảolãnh để xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và xử lý thông quan hàng hóa.

Việc theo dõi, xử lýbảo lãnh thực hiện tương tự như đối với các hình thức bảo lãnh quy địnhtại điểm d khoản 3 và điểm đ khoản 4 Điều 43 Thông tư số38/2015/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Ngânhàng TMCP Á Châu được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang