UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 927/SXD-KTXD
V/v áp dụng định mức chi phí thiết kế phần thân các công trình có nguồn vốn không thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường học nhưng sử dụng thiết kế mẫu nhà lớp học, trường học, nhà công vụ giáo viên của Chương trình

Quảng Bình, ngày 16 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngày 28/3/2003 Bộ Xây dựng ban hành thiết kế mẫunhà lớp học, trường học phục vụ chương trình kiên cố hóa trường học của Chínhphủ tại Quyết định số 355/QĐ-BXD Để tiết kiệm kinh phí trong khâu thiết kế,trên cơ sở thiết kế mẫu của Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo chương trình Kiên cố hóatrường lớp học tỉnh Quảng Bình đã giao Sở Xây dựng tổ chức thiết kế các mẫu nhàlớp học thuộc các cấp học và nhà công vụ giáo viên. Tập thiết kế mẫu do sở Xâydựng tham mưu UBND tỉnh ban hành là Thiết kế bản vẽ thi công (đã thiết kế chitiết toàn bộ phần thân, điện, nước, dự toán khối lượng phần thân, điện, nước vàthuyết minh thiết kế, dự toán).

Hiện nay, đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhàcông vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 của tỉnh Quảng Bình đã kết thúc. Tuynhiên, các công trình, dự án khác có nguồn vốn không thuộc Chương trình Kiên cốhóa trường, lớp học vẫn áp dụng Tập thiết kế mẫu trên, khi sử dụng Tập thiết kếmẫu này thì chi phí thiết kế (chi phí lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật) phần thâncông trình thứ nhất được tính bằng hệ số K=0,36; công trình thứ hai trở đi đượctính bằng hệ số k=0,18 (vận dụng theo Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 18/3/2014của UBND tỉnh Quảng Bình).

Sở Xây dựng thông báo để các Sở, ban ngành, UBNDcác huyện, thành phố, thị xã, các Chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quanbiết, tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để biết);
- Lưu: VT, P.KTXD.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Quyết