TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 927/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu ôtô chở khách nhập khẩu tạo tài sản cố định theo NĐ 51/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Bộ Kế hoạch và đầu tư
- Vụ Kế hoạch và đầu tư – Bộ Thương mại

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 325/HQHN-NV ngày 22/2/2006 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội báo cáo về thuế nhập khẩu đối với xe ôtô vận chuyển hành khách nhập khẩu tạo tài sản cố định theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ; Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý cơ quan như sau:

Công ty TNHH Đá quý Thế giới, trụ sở tại số 205 đường Âu Cơ, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy ưu đãi đầu tư thực hiện dự án xây dựng xây dựng khu du lịch, dịch vụ Tam Đảo, lĩnh vực đầu tư; Khu vui chơi giải trí, khu khách sạn, khu hàng lưu niệm, khu nhà nghỉ bên suối, nhà hàng, khu bể bơi.

Theo quy định tại Điều 26, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ, thì chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ), trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định. Tuy nhiên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy ưu đãi đầu tư cho được miễn thuế nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên duùg gồm: 44 chiếc xe ôtô chở khách từ 28 đến 46 chỗ ngồi để tạo tài sản cố định. Như vậy, theo quy định tại Điều 26, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP thì số xe khách trên không phải là xe chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ) để phục vụ cho mục đích đầu tư, mặt khác xe ôtô chở khách trên 26 chỗ ngồi trở lên theo Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thuộc Danh mục trong nước đã sản xuất được. Vì vậy, theo ý kiến của Tổng cục Hải quan số xe ôtô của Công ty TNHH Đá quý Thế giới nhập khẩu, tạo tài sản cố định không được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu, do vậy phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan đề nghị quý cơ quan có ý kiến về việc trên để Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các địa phương thực hiện thống nhất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế - BTC;
- Cục Hải quan TP Hà Nội;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An