TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 927/TCT-PCCS
V/v: Xử lý hóa đơn mua HH, DV của DN đang bị điều tra

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời Công văn số 69/CT-TTr2 ngày 21/02/2006 của Cục thuế tỉnh Tiền Giang hỏi về vướng mắc trong quá trình xử lý hóa đơn mua hàng hóa có dấu hiệu vi phạm; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Công văn số 460/CV .CTT ngày 13/12/2005 của Chi cục thuế Thoại Sơn về việc đề nghị chưa cho khấu trừ thuế đối với DNTN Phước Hùng nêu: “Tất cả các hoạt động kinh doanh lương thực của DNTN Phước Hùng đều không diễn ra tại địa bàn kinh doanh, trong giao dịch mua bán không có Hợp đồng kinh tế, không phát sinh chi phí vận chuyển, bốc xếp, chi phí thuê mặt bằng nhà máy từ tháng 10/2004 cho đến nay và ký khống chứng từ kế toán… để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp”. Nhưng trong nội dung công văn nêu trên không nêu rõ là DNTN Phước Hùng có lương thực bán cho DNTN Tiến Phát theo 06 hóa đơn hay không.

Mặt khác, tại Công văn số 37/CV .CCT ngày 07/2/2006 của Chi cục Thuế Thoại Sơn về 06 hóa đơn của DNTN Phước Hùng đã xuất cho DNTN Tiến Phát với số tiền thuế GTGT là 95.690.000 đồng và đã kê khai trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra từ tháng 5/2005 đến tháng 11/2005. Do đó chưa có đủ căn cứ để khẳng định 06 hóa đơn mà cho DNTN Tiến Phát là không có hàng hóa kèm theo, nên cũng chưa thể kết luận là 06 hóa đơn nêu trên là hóa đơn bất hợp pháp. Vì vậy, để làm rõ hành vi của hai Bên trong việc mua bán hàng hóa theo 06 hóa đơn, yêu cầu Cục thuế tỉnh Tiền Giang phải làm rõ: sự phù hợp về các nội dung ghi trên liên 2 của các số hóa đơn nêu trên so với liên 1 mà DNTN Phước Hùng đã kê khai thuế đầu ra, sự phù hợp với chứng từ thanh toán mua hàng lương thực. Đồng thời, yêu cầu Chi cục Thuế Thoại Sơn phải kết luận về tính hợp pháp của các hóa đơn DNTN Phước Hùng xuất cho DNTN Tiến Phát và tuỳ theo mức độ vi phạm để xử lý theo từng trường hợp cụ thể hướng dẫn tại Công văn số 4215/TCT-PCCS

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện TCT tại TP HCM;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương