BỘ TÀI CHÍNHNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 9273/TCHQ-TXNKV/v trả hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Viglacera.1, Tòa nhà Viglacera, số 1, Đại lộ Thăng Long, P. M Trì,Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị số DN1/2016 ngày 09/08/2016 và công văn bổ sung mẫu hàng hóa ngày 22/8/2016 của Công ty cổ phần thương mại Viglacera (Công ty) đề nghị xác định mã số hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan.Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

Trên cơ sở Biên bản làm việc giữa Tổng cục Hải quan và Công ty ngày 22/9/2016;

Tổng cục Hải quan gửi trả các công văn nêu trên để Công ty cổ phần Thương mại Viglacera hoàn thiện lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số theo quy định./.


- Như trên;- Lưu: VT, TXNK-Hằng (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNGKT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC
TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh