Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 9276/TC-TCT NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 2001
VỀ VIỆC THỦ TỤC HOÀN THUẾ

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Tài chính nhận đượcCông văn số 2052/TM-XNK ngày 17/8/2001 của Bộ Thương mại về thủ tục thanh quyếttoán thuế đối với xăng dầu cung ứng cho tầu biển nước ngoài. Về vấn đề này, BộTài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1998 của Chính phủ; điểm 1.h, mục I, phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, thì: Xăng dầu (lấy từ nguồnxăng dầu tạm nhập tái xuất) do các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu bán cho doanhnghiệp cung ứng tàu biển để cung ứng cho tàu biển nước ngoài được xét hoàn thuếnhập khẩu. Khi nhập khẩu xăng dầu để bán cho các doanh nghiệp cung ứng, doanhnghiệp phải nộp đủ thuế theo quy định. Sau khi doanh nghiệp cung ứng đã bánxăng dầu cho tầu biển nước ngoài, doanh nghiệp nhập khẩu làm thủ tục gửi cơquan Hải quan đề nghị hoàn thuế đối với xăng dầu bán cho doanh nghiệp cung ứngđã cung ứng cho tàu biển nước ngoài.

Thủ tục hồ sơ hoàn thuế: theo quy định tại điểm 1.h, mục I,phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC nêu trên, ngoài ra doanh nghiệp phải bổsung:

- Hợp đồng hoá đơn bán hàng cho doanh nghiệp cưng ứng tàubiển.

- Bản kê khai của doanh nghiệp cung ứng tàu biển về sốlượng, giá trị xăng dầu mua của doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu đã cung ứng chotàu biển nước ngoài, chứng từ thanh toán của các hãng tàu nước ngoài. Giám đốcdoanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản kê khai này.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan được biết vàthực hiện.