BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9277/BTP-HCTP
V/v hướng dẫn thẩm quyền chứng thực giấy tờ, văn bản song ngữ

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 343/STP-BTTP ngày 07/11/2012 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hướng dẫnthẩm quyền chứng thực văn bản song ngữ, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Về thẩm quyền chứng thực bản saotừ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bảnsong ngữ

Khoản 2 Điều 83 về áp dụng văn bảnquy phạm pháp luật của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 quyđịnh: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau vềcùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”. Do đó, điểm ckhoản 1 Thông tư 03/TT-BTP ngày 25/08/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hànhmột số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ khôngcòn hiệu lực mà phải áp dụng quy định tại Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày20/01/2012 sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007của Chính phủ. Theo đó, thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ,văn bản song ngữ thuộc về Phòng Tư pháp cấp huyện.

2. Để hiểu và áp dụng một cách thốngnhất khái niệm giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, song ngữ, tiếng nước ngoài, BộTư pháp tạm thời hướng dẫn như sau:

- “Giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt” là giấy tờ, văn bản chỉbằng tiếng Việt hoặc giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt nhưng có xen một số từbằng tiếng nước ngoài như tên riêng, tên địa danh hoặc từ khác mà không thểthay thế bằng tiếng Việt và việc xen một số từ bằng tiếng nước ngoài không làmthay đổi nội dung của giấy tờ, văn bản đó.

- “Giấy tờ, văn bản song ngữ” là giấytờ, văn bản được thể hiện đầy đủ bằng hai ngôn ngữ, trong đó có một ngôn ngữ làtiếng Việt.

- “Giấy tờ, văn bản bằng tiếng nướcngoài” là giấy tờ, văn bản chỉ bằng tiếng nước ngoài hoặc giấy tờ, văn bản bằngtiếng nước ngoài nhưng có xen một số từ tiếng Việt như tên riêng, tên địa danhhoặc từ khác mà không thể thay thế bằng tiếng nước ngoài và việc xen một số từbằng tiếng Việt không làm thay đổi nội dung của giấy tờ, văn bản đó.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Sở Tư phápkịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp (Vụ Hành chính tư pháp) để giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Hồng Sơn (để b/c);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ HCTP.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh