B Y T
-------
V/v Tăng cường giám sát, kiểm tra hành nghề y tế tư nhân.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Trong thời gian vừa qua, qua phản ánh của các phương tiện truyền thông, tại một số cơ sở y tế tư nhân ở các tỉnh, thành phố có hiện tượng thực hiện kỹ thuật “Bơm tinh trùng vào buồng tử cung” để điều trị vô sinh nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Nhằm đảm bảo chất lượng của kỹ thuật cũng như bảo đảm tính mạng của người bệnh, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em kính đề nghị các Sở Y tế nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
1. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn để chấn chỉnh việc thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh; các quy định liên quan của pháp luật;
2. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các cơ sở y tế tư nhân về giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn, điều kiện và năng lực thực tế về chăm sóc, cấp cứu sản khoa và sơ sinh; xử lý nghiêm các trường hợp và cơ sở vi phạm theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các quy định hiện hành của pháp luật.

>> Xem thêm:  Có bị xử phạt lỗi xe không chính chủ khi mượn không ? Bao nhiêu tuổi được lái xe máy

Đề nghị các Sở Y tế khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để có biện pháp xử lý.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Viết Tiến (để BC);
- Cục Quản lý khám, chữa bệnh;
- Thanh tra Bộ Y tế;
- Vụ Pháp chế;
- BV Phụ sản TƯ;
- BV Từ Dũ;
- Lưu: VT, BM-TE.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ - TRẺ EM
Lưu Thị Hồng

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục và chi phí chuyển đổi xe công ty sang xe cá nhân ?