TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 928/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu phương tiện vận tải NK tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 0220/HQĐN-NV ngày 24/2/2006 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về thuế nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ, nhập khẩu tạo tài sản cố định; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại phụ lục số II, điểm 3.2 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết về danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thì "phương tiện vận tải để vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm trong dây chuyền công nghệ" được miễn thuế nhập khẩu. Trường hợp phương tiện vận tải dùng để vận chuyển hàng hóa trong và ngoài doanh nghiệp không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai có văn bản trao đổi với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai về việc cấp giấy phép cho miễn thuế nhập khẩu cho trường hợp trên theo đúng quy định tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An