BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
Số: 9282/BTC-CST
V/v: Chính sách thuế TTĐB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH MOBASE Việt Nam
Trả lời công văn số 20120522/CV-MOBASE ngày 22/5/2012 của Công ty TNHH MOBASE Việt Nam đề nghị hướng dẫn về đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xe ô tô điện nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Tại tiết d, khoản 1 Điều 2 Luật thuế TTĐB có quy định: Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.
Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên: Loại xe ô tô điện chỉ có 1 ghế ngồi dùng để chở hàng không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB. Đề nghị Cục hải quan TP Hà Nội (Chi cục hải quản tỉnh Bắc Ninh) kiểm tra hồ sơ nhập khẩu của doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp nhập xe ô tô điện có model: SPT-1000/2003 (4 bánh); SPT-1000 (4 bánh); SST-4000/6000 (3 bánh), SST-8000 (4 bánh) chỉ có 1 ghế ngồi và chuyên dùng để chở hàng thì không thuộc diện chịu thuế TTĐB.
Bộ Tài chính hướng dẫn để Công ty biết và liên hệ với cơ quan hải quan để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục hải quan tỉnh Bắc Ninh;
- TCHQ; TCT; Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ CST.
TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi