BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9286/BTC-TCDN
V/v: báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước năm 2014

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước.

Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2013/NĐ-CPngày 25/06/2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính vàđánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanhnghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung vềgiám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do Nhànước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

Theo chế độ quy định, các Bộ, ngành, địa phương,các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhànước và các doanh nghiệp nhà nước thực hiện gửi báo cáo kết quả giám sát tàichính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước năm 2015 về BộTài chính trước ngày 31/05/2015. Tuy nhiên, đến thời điểm 15/6/2015: có 42/53Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và 18/62 Công ty TNHH MTV do Bộ quản lý ngànhquyết định thành lập đã gửi báo cáo đánh giá tình hình tài chính; 3/18 Bộ và cơquan ngang Bộ gửi báo cáo giám sát tài chính và báo cáo kết quả giám sát tàichính; 12/63 UBND các tỉnh, thành phố đã có báo cáo giám sát tài chính và báocáo kết quả giám sát tài chính. Đối với công tác giám sát tài chính doanhnghiệp có vốn nhà nước: 9/23 công ty cổ phần gửi báo cáo giám sát tài chính,0/18 Bộ quản lý ngành và 04/63 UBND các tỉnh, thành phố đã gửi báo cáo kết quảgiám sát tài chính.

Như vậy, mặc dù đã quá thời hạn quy định, vẫn cònrất nhiều đơn vị chưa gửi báo cáo về BộTài chính. Do đó, để có cơ sở thực hiện công tác tổng hợp, đánh giá đúng thờihạn quy định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp nhànước khẩn trương gửi báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt độngdoanh nghiệp năm 2014 về Bộ Tài chínhtrước ngày 20/7/2015 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinhtế, Tổng công ty nhà nước, các doanhnghiệp nhà nước chịu trách nhiệm trướcThủ tướng Chính phủ về việc nộp các báocáo nêu trên


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí