TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 929/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Một thành viên Vận tải, Giao nhận, Phân phối ôtô Chu Lai Trường Hải.
(Đ/c: KCN Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, tnh Quảng Nam)

Trả lờicông văn số 06/2015/TCV của Công ty TNHH Một thành viên Vận tải, Giao nhận, Phân phối ôtô Chu Lai Trường Hải v việc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV3) không chấpnhận C/O mẫu E số tham chiếu E154300022592772 ngày 8/6/2015, CụcGiám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

+ Trường hợp C/O mẫu E có hóa đơn do bên thứ ba phát hành đã được quy định cụ th tạiĐiều 23 và khoản 10, Phụ lục 3 về mẫu C/O (phần overleaf notes) Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ CôngThương.

+ Đối với trường hợp tại ô số 1 của C/O mẫu E thể hiệnngười được ủy quyền mà không phải là tên người xuấtkhẩu/ người sản xuất và không thuộc trườnghợp có hóa đơn bên thứ ba, Tổng cục Hải đã hướng dẫn cụ th tại công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2013.

Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với đơn vị Hải quan nơi làmthủ tục để được xử lý.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết vàthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục Hi quan TP. Hồ Chí Minh (để biết)
-
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn