BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 929/TCHQ-GSQL
V/v thẩm tra dự án.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: SởKế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

Trảlời công văn số 121/KH &ĐT-ĐTNN ngày 15/01/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHà Nội về đề nghị tham gia ý kiến thẩm tra thành lập Chi nhánh và thực hiện dựán của Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam. Qua nghiên cứu hồ sơ xin thành lậpCông ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

TạiBản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty có đăng ký ngành, nghề kinhdoanh là: dịch vụ liên quan đến thủ tục hải quan.

Tạikhoản 1, Điều 50, Nghị định 108/2006/NĐ-CP quy định: Các Bộ quản lý ngành thẩmtra việc đáp ứng điều kiện đầu tư, quy hoạch đối với dự án đầu tư thuộc lĩnhvực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư, Phụ lục III banhành kèm theo Nghị định này và Điều 82 của Luật Đầu tư.

Tuynhiên, theo quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư, Phụ lục III ban hành kèm theoNghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ thì lĩnh vực dịch vụ liên quan đến thủtục hải quan không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Dovậy, Tổng cục Hải quan không ý kiến tham gia về việc thẩm tra dự án của Công tyTNHH Sagawa Express Việt Nam nêu trên.

Tổngcục Hải quan xin thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh