VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 9299/VPCP-KTTH
V/v thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Bộ Tàichính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công vănsố 17450/BTC-TCT ngày 22 tháng 12 năm 2011 về việc báo cáo tình hình triển khaithực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quyđịnh về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ,Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với những kiến nghị của Bộ Tàichính nêu tại công văn trên và giao Bộ Tài chính hướng dẫn, xử lý cụ thể.

2. Trường hợp các doanh nghiệp nhỏ, điềukiện hoạch toán khó khăn, sử dụng hóa đơn số lượng ít, việc tự in hóa đơn khókhăn, chi phí tốn kém. Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp tục bán hóa đơn cho doanhnghiệp theo yêu cầu của các doanh nghiệp. Trường hợp cần phải sửa cơ chế thì BộTài chính đề xuất cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơquan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Nguyễn Xuân Phúc;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.14.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng