BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 93/BXD-HĐXD
V/v: Đề nghị giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2009

Kínhgửi: Công ty Đầu tư Bất động sản Viettel.

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 93/BĐS-DA ngày 14/5/2009 của Công ty Đầu tư Bất động sản Viettel đề nghịgiải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Những nội dung của Công ty hỏiliên quan đến các lĩnh vực chuyên môn về đấu thầu. Theo quy định của pháp luậtvề đấu thầu, để tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư phải thành lập tổ chuyêngia xét thầu có đủ điều kiện năng lực về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm.Các cá nhân trong tổ chuyên gia xét thầu đều phải am hiểu về các quy định củapháp luật và kinh nghiệm về đấu thầu được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật Đấuthầu.

Đề nghị Công ty thành lập tổchuyên gia để giúp mình thực hiện các công tác về đấu thầu và tư vấn các côngviệc khác có liên quan đến lựa chọn nhà thầu và hợp đồng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Công ty Đầu tư Bất động sản Viettel nghiên cứu thực hiện theo quyđịnh.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh