BỘ XÂY DỰNG
--------------------
V/v: Hướng dẫn chi phí lập đồ án quy hoạch ngành, chuyên ngành đô thị
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2011.

Kính gửi : Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời văn bản số 1130/SQHKT-QLDA ngày 29/4/2011 của Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến hướng dẫn về định mức chi phí, thành phần hồ sơ bản vẽ, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán, đồ án cho các đồ án quy hoạch ngành, chuyên ngành đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Công tác lập quy hoạch như nêu tại văn bản 1130/SQHKT-QLDA là các công tác quy hoạch ngành, chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị. Vì vậy, nội dung hồ sơ quy hoạch ngành, chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt cho từng loại quy hoạch này thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
Đối với những quy hoạch nêu tại văn bản 1130/SQHKT-QLDA, Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh cần nghiên cứu sự cần thiết phải tách riêng từng quy hoạch để tránh chồng chéo gây lãng phí (vì trong quy hoạch quản lý chất thải rắn đó bao gồm cả quy hoạch chất thải rắn y tế, quy hoạch giảm ngập đó có trong quy hoạch tự nhiên, quy hoạch hệ thống đường sắt đó có trong quy hoạch giao thông vận tải…).
Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch ngành, chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 , Nghị định số 37/2010/NĐ-CP , thí chi phí lập các công tác quy hoạch nói trên được xác định bằng phương pháp lập dự toán chi phí theo hướng dẫn kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng. Chi phí lập quy hoạch ngành, chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được lập dự toán tối đa là 30% của quy hoạch chung tương ứng. Người có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch là người phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch.
Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
(đã ký)
Đỗ Thái Lưu