BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 194/SXD-KTKT ngày 11/4/2012 của Sở Xâydựng tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theophương pháp bù trừ trực tiếp, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếpđược thực hiện như sau:

- Phân tích để xác định khối lượng hao phí nguyên, nhiên,vật liệu; nhân công; máy thi công của các công tác xây dựng trong hợp đồng trêncơ sở hồ sơ thiết kế và định mức áp dụng trong hợp đồng;

- Tính chênh lệch giá nguyên, nhiên, vật liệu; giá nhâncông; máy thi công tại thời điểm được điều chỉnh so với giá thời điểm gốc.

Thời điểm điều chỉnh là thời điểm 28 ngày trước ngày hết hạnnộp hồ sơ thanh toán quy định trong hợp đồng; Giá thời điểm điều chỉnh là giácả thị trường nơi xây dựng công trình hoặc thông báo giá xây dựng của địaphương tại thời điểm điều chỉnh.

Thời điểm gốc là thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu. Giáthời điểm gốc là giá max của giá trong hợp đồng và giá cả thị trường nơi xâydựng công trình hoặc thông báo giá xây dựng của địa phương.

- Xác định giá trị điều chỉnh = Khối lượng hao phí nguyên,nhiên, vật liệu; nhân công; máy thi công x Chênh lệch giá nguyên, nhiên, vậtliệu; nhân công; máy thi công.

2. Hiện nay, phương pháp bù trừ trực tiếp chỉ nên thực hiệnđối với những hợp đồng xây lắp đơn giản, cụ thể: Những hợp đồng xây lắp mà khiphân tích vật tư để tính bù giá không bao gồm quá nhiều loại vật tư vì trongquá trình thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếpsẽ rất khó khăn trong việc xác định giá cho các loại vật tư đó, nhất là nhữngloại vật tư không thông dụng trên thị trường.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp căn cứ hướng dẫn trên để thựchiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh