BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/LĐTBXH-LĐTL
V/v chi trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ
(Số 24-26 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ)

Trả lời công văn số 89/VP .CTC.2014ngày 22/12/2014 của Công ty cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ đề nghịhướng dẫn việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với người lao động, BộLao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Trườnghợp hợp đồng laođộng chấm dứt đúng quy định của pháp luật trước thời điểm Bộ luật Lao động năm2012 có hiệu lực thi hành thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợcấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 1994(sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006 và 2007) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Bộ luật Lao động năm 1994 cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1995, theo đó từ ngày Bộ luật Lao động cóhiệu lực thi hành, không còn chế độ chuyển công tác đối với người lao động làmviệc theo chế độ hợp đồng lao động. Khi người lao động thôi việc ở doanh nghiệpthì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và người sử dụng lao động có tráchnhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Điều 42của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Theo quy định tại Điều 43 củaBộ luật Lao động năm 1994 và Điều 15 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003của Chính phủ thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng laođộng, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyềnlợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt thì việc thực hiện thanh toán không đượckéo dài quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Theo quy định nàythì khi người lao động thôi việc tại doanh nghiệp mà doanh nghiệp và người laođộng không thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động, thanh toán trợ cấp thôi việctrong thời hạn nêu trên là trái với quy định của pháp luật về lao động.

Căn cứ các quy định nêu trên và hồsơ gửi kèm công văn số 89/VP.CTC.2014 của Công ty, bà Trần Thị Mai Anh làm việctại Công ty Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ từ tháng 9/1976 đến tháng 09/1995(sau ngày 01/01/1995) chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty Thương nghiệp tổnghợp Cần Thơ (nay là Công ty cổ phần Thương nghiệptổnghợp Cần Thơ) có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bà Anh theoquy định tại Điều 42 của Bộ luật Lao động nêu trên. Vì vậy, để bảo đảm quyềnlợi cho người lao động, đề nghị Công ty cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơbáo cáo Hội đồng quản trị xem xét, chi trả trợ cấp thôi việc cho bà Anh đối vớithời gian từ tháng 9/1976 đến tháng 09/1995; mức trợ cấp thôi việc do hai bênthỏa thuận.

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội trả lời Công ty cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm Minh Huân (để b/c);
- Sở LĐTB&XH Tp.Cần Thơ (để biết);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh