BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 93/TCHQ-TXNK
V/v thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 4439/HQHCM-GSQL ngày 09/12/2014của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhậpkhẩu miễn thuế của Công ty TNHH tập đoàn Bitexco đối với dự án Khu tứ giác Bến Thành,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh tại công văn số 4439/HQHCM-GSQL nêu trên, thì dự án Khu tứ giác Bến Thành(The One HoChiMinh city) của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco không thuộc các trườnghợp miễn thuế quy định tại Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CPngày 13/8/2010 của Chính phủ và Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, đơn vị chưa nêurõ lý do và đề xuất xử lý. Để có căn cứ trả lời vướng mắc nêu trên, đề nghị CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ lý do, căn cứ pháp lý, đề xuất hướng giảiquyết và gửi kèm hồ sơ về Tổng cục Hải quan trước ngày 15/01/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thànhphố Hồ Chí Minh, biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng