BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 93/TCT-CS
V/v xác định chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH LG Electronics ViệtNam

Trả lời công văn số 181/VP ngày 13/11/2008 của Công ty TNHHLG Electronics Việt Nam về việc xác định một số khoản chi phí tính thu nhậpchịu thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 3 Chương II Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: "Căn cứtính thuế là thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất. Kỳ tính thuếthu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch hoặc năm tàichính."

Tại Điều 46 Chương VII Nghị định số 24/2007/NĐ-CP quy định:"Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báovà áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2007. Nghị định này thay thế Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06tháng 8 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số164/2003/NĐ-CP."

Căn cứ theo các quy định nêu trên, Nghị định số24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế TNDN áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2007 được hiểu: "Kỳ tính thuếthu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch 2007 hoặc năm tài chính2007". Đồng thời Nghị định số 24/2007/NĐ-CP đã nêu tại Khoản 11 Điều 5Chương II Nghị định số 24/2007/NĐ-CP quy định khoản chi phí hợp lý được trừ đểtính thu nhập chịu thuế: "Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếptân, khánh tiết, chi phí giao dịch, chi hoa hồng, môi giới, chi hội nghị và cáckhoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanhhàng hoá, dịch vụ được khống chế tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phítừ khoản 1 đến khoản 10 Điều này; Đối với hoạt động thương nghiệp tổng chi phíhợp lý để xác định mức khống chế không bao gồm trị giá mua vào của hàng hoá bánra."

2. Tại Điều 47 Chương VII Nghị định số 24/2007/NĐ-CP quyđịnh: "Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này". Ngày 23/11/2007Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Tại điểm 1 Phần H Thông tư số134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 quy định: "Thông tư này có hiệu lực thihành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm2007 trở đi.".

Tại điểm 10 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 quy định: " Thông tư này thay thế các Thông tư:

- Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chínhsửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệpdo Bộ Tài chính và các ngành ban hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tưnày."

Căn cứ các quy định nêu trên, kể từ kỳ tính thuế năm 2007các khoản chi phí khuyến mại (chi phí mua hoặc sản xuất hàng hoá, dịch vụ tặngkèm theo sản phẩm bán ra) và chi phí chiết khấu thanh toán nhanh, kể cả chitiền cho đại lý và người mua hàng hoá của Công ty TNHH LG Electronics Việt Namthực hiện theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH LG Electronics ViệtNam biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương